Profil uchádzača

Manažment – 1. stupeň vysokoškolského štúdia

Predpokladom štúdia je záujem o ekonomické dianie – z pohľadu štátu, domácnosti, ale predovšetkým podniku. Uchádzač je schopný študovať a analyzovať odbornú literatúru, má záujem získavať manažérske zručnosti, dokáže používať elektronické zdroje a informačné technológie (internet, databázy, informačné programy).
Uchádzač musí mať aj osobnostné predpoklady pre štúdium manažmentu, komunikatívne schopnosti, záujem o prácu s ľuďmi a o vlastnú sebarealizáciu. Vyžaduje sa aktívny prístup k štúdiu a zodpovedné plnenie povinností.
V rámci prijímacieho konania musí uchádzač pred skúšobnou komisiou pozostávajúcou z garanta, spolugaranta alebo garantom vymenovaných vysokoškolských učiteľov absolvovať motivačný rozhovor. Účelom motivačného rozhovoru je prezentácia záujmu uchádzača o štúdium manažmentu, jeho zdôvodnenie a očakávané výsledky.

Ekonomika a manažment podniku – 2. stupeň vysokoškolského štúdia

Predpokladom štúdia je absolvovanie bakalárskeho štúdia v odbore 3. 3. 16 Ekonomika a manažment podniku alebo jemu príbuznom odbore, v rámci ktorého uchádzač získal základné vedomosti z ekonómie, ekonomiky podniku, financií, manažmentu a marketingu. Uchádzač aktívne pracuje s literatúrou, elektronickými zdrojmi, využíva informačné technológie a ovláda aspoň jeden cudzí jazyk. Je schopný riešiť úlohy na úrovni líniového manažmentu, implementovať teoretické poznatky získané v rámci bakalárskeho štúdia do podnikovej praxe.
V rámci motivačného pohovoru sa zisťuje úroveň odborných vedomostí získaných v rámci bakalárskeho štúdia a schopnosť uchádzača prezentovať prierezové zručnosti – spôsob komunikácie, kritické myslenie, systémový prístup, analyticko-technické myslenie.