Profil absolventa

Absolventi prvého stupňa štúdia v študijnom odbore 3.3.15 Manažment dokážu rozhodovať, riadiť skupiny ľudí, rýchlo sa prispôsobovať a osvojovať si odvetvové a sektorové zvláštnosti, identifikovať a analyzovať riadiace aj vecné problémy v zverenej oblasti, modelovať situácie v podniku alebo organizácii, navrhovať a realizovať praktické riešenia s pozitívnym ekonomickým výsledkom.

Absolvent manažmentu pre prvý stupeň porozumie a osvojí si základné pojmy, princípy a metódy teórie manažmentu, získa základné poznatky z ekonómie a príbuzných disciplín a osvojí si nevyhnutné právne minimum. Absolvent študijného programu je spôsobilý vykonávať po absolvovaní prvého stupňa vysokoškolského programu profesiu riadiaceho pracovníka v štruktúre riadenia organizácie so schopnosťou riešiť menej náročné rozhodovacie problémy, pozná základné ekonomické a manažérske väzby fungovania podniku. Absolvent prvého stupňa štúdia môže získať špecifické znalosti v oblasti manažmentu ľudských zdrojov, manažmentu podniku cestovného ruchu a manažmentu výroby v nadväznosti na ním vybranú skupinu povinne voliteľných predmetov.

Uplatnenie v pracovných pozíciách:

 • office manažér
 • projektový manažér
 • ekonóm
 • marketingový pracovník
 • personálny manažér
 • PR manažér
 • manažér obchodnej skupiny
 • manažér podnikov cestovného ruchu

Absolventi druhého stupňa štúdia v študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku dokážu analyzovať zložité ekonomické vzťahy v podnikových procesoch, navrhovať a realizovať manažérske rozhodnutia týkajúce sa fungovania týchto procesov. Vyznačujú sa vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti pri manažérskom rozhodovaní. Majú hlboké znalosti nielen z operatívneho riadenia podnikov ale aj z oblasti strategického rozhodovania z aspektu globalizácie ekonomiky. Dokážu pracovať so zložitými informačnými systémami v podnikoch, preukazujú vysoký stupeň zvládnutia organizácie manažérskej práce a manažérskej komunikácie. Môžu vykonávať rôzne manažérske funkcie vrcholového stupňa riadenia podniku ako manažér univerzalista i špecialista. Sú schopní riešiť zložité ekonomické a manažérske rozhodovacie problémy podniku.

Absolventi majú dostatok znalostí potrebných na vedenie rozsiahlych tímov pracovníkov a samostatné riadenie veľkých projektov. Sú schopní vykonávať vrcholové manažérske funkcie v podniku, či už univerzálneho alebo špeciálneho charakteru. Absolvent druhého stupňa štúdia môže získať špecifické znalosti v oblasti riadenia ľudského potenciálu a v oblasti riadenia podnikov cestovného ruchu.

Uplatnenie v pracovných pozíciách:

 • projektový manažér
 • account manažér
 • finančný kontrolór
 • marketingový analytik
 • špecialista riadenia zmien
 • manažér podnikov cestovného ruchu
 • prevádzkový manažér
 • kariérový konzultant