Mgr. štúdium

Štúdium v magisterskom stupni (Mgr.) vysokoškolského štúdia je realizované v súlade s akreditovaným študijným programom

3.3.16 Ekonomika a manažment podniku

Štruktúra predmetov zahrnutých do študijného plánu je vypracovaná s ohľadom na potreby praxe organizácií, predovšetkým v oblasti riadenia ľudského potenciálu a v oblasti riadenia podnikov cestovného ruchu. Bloky povinne voliteľných predmetov sú svojim obsahom a rozsahom definované tak, aby sa absolventi študijného programu Ekonomika a manažment podniku dokázali v praxi uplatniť ako manažéri pre oblasti

    • Riadenia ľudského potenciálu
    • Riadenia podnikov cestovného ruchu

Teoretické poznatky, ktoré študenti získajú, sú doplnené aj o projektovú činnosť zahrnutú do vybraných predmetov, ktorými dokazujú svoju spôsobilosť identifikovať, analyzovať a hodnotiť problémy a procesy vo vzájomných súvislostiach a v kontexte celej organizácie a prostredia, v ktorom pôsobí. Študijný program je koncipovaný v súlade s opisom študijného odboru 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku, pričom jadrové predmety korešpondujú s odporúčanou štruktúrou jadra znalostí. Obsah jednotlivých predmetov študijného programu a formy výučby zabezpečujú splnenie charakteristiky príslušného stupňa vysokoškolského štúdia.

Absolventi druhého stupňa štúdia dokážu analyzovať zložité ekonomické vzťahy v podnikových procesoch, navrhovať a realizovať manažérske rozhodnutia týkajúce sa fungovania týchto procesov. Vyznačujú sa vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti pri manažérskom rozhodovaní. Majú hlboké znalosti nielen z operatívneho riadenia podnikov ale aj z oblasti strategického rozhodovania z aspektu globalizácie ekonomiky. Dokážu pracovať so zložitými informačnými systémami v podnikoch, preukazujú vysoký stupeň zvládnutia organizácie manažérskej práce a manažérskej komunikácie. Môžu vykonávať rôzne manažérske funkcie vrcholového stupňa riadenia podniku ako manažér univerzalista i špecialista. Sú schopní riešiť zložité ekonomické a manažérske rozhodovacie problémy podniku. Absolventi majú dostatok znalostí potrebných na vedenie rozsiahlych tímov pracovníkov a samostatné riadenie veľkých projektov. Sú schopní vykonávať vrcholové manažérske funkcie v podniku, či už univerzálneho alebo špeciálneho charakteru. Absolvent druhého stupňa štúdia môže získať špecifické znalosti v oblasti riadenia ľudského potenciálu a v oblasti riadenia podnikov cestovného ruchu.

 Prijímacie konanie na magisterské štúdium_2. stupeň

 Nová špecializácia povinne voliteľných predmetov