Bc. štúdium

Štúdium v bakalárskom stupni (Bc.) vysokoškolského štúdia je realizované v súlade s akreditovaným študijným programom

 3.3.15 Manažment

Študijný program profiluje absolventa na jednej strane sústavou povinných predmetov do pozície manažéra, ktorý je schopný chápať podnik ako systém pozostávajúci z funkčných organizačných jednotiek, v ktorých sa prierezovo realizujú procesy organizácie a dokáže viesť skupiny ľudí pre naplnenie cieľov organizácie, či už z aspektu výstupov procesov alebo organizačných jednotiek. Tento primárny profil absolventa je naplnený získavaním teoretických vedomostí vo všetkých povinných predmetoch a praktických schopností a zručností v povinných predmetoch s projektovou prácou, medzi ktoré patrí Manažment 1, Manažment ľudských zdrojov, Podnikové financie, Mikroekonómia a Bakalárska práca.

Uplatnenie absolventov s týmto primárnym profilom umožňuje zastávať riadiace pozície najmä na líniovej a strednej úrovni riadenia, a to nezávisle od veľkosti organizácie a charakteru jej produktov. Sekundárna profilácia absolventa je zabezpečená prostredníctvom troch blokov povinne voliteľných predmetov.

  • Prvým z nich je Manažment výroby, kde sa študenti oboznámia s princípmi projektovania výrobných systémov, prípadovými štúdiami z manažmentu výroby a aplikovanými informačnými systémami vo výrobe.
  • Druhý blok povinne voliteľných predmetov Manažment ľudských zdrojov je zameraný na problematiku personálneho auditu, riešenie prípadových štúdií z manažmentu ľudských zdrojov, hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov a použitie personálneho informačného systému.
  • Tretí blok povinne voliteľných predmetov je Manažment podniku cestovného ruchu, ktorý je zameraný na manažment podniku cestovného ruchu, ekonomiku cestovného ruchu a využitie informačných systémov v cestovnom ruchu.

Absolventi prvého stupňa štúdia dokážu rozhodovať, riadiť skupiny ľudí, rýchlo sa prispôsobovať a osvojovať si odvetvové a sektorové zvláštnosti, identifikovať a analyzovať riadiace aj vecné problémy v zverenej oblasti, modelovať situácie v podniku alebo organizácii, navrhovať a realizovať praktické riešenia s pozitívnym ekonomickým výsledkom. Absolvent manažmentu pre prvý stupeň porozumie a osvojí si základné pojmy, princípy a metódy teórie manažmentu, získa základné poznatky z ekonómie a príbuzných disciplín a osvojí si nevyhnutné právne minimum. Absolvent študijného programu je spôsobilý vykonávať po absolvovaní prvého stupňa vysokoškolského programu profesiu riadiaceho pracovníka v štruktúre riadenia organizácie so schopnosťou riešiť menej náročné rozhodovacie problémy, pozná základné ekonomické a manažérske väzby fungovania podniku. Absolvent prvého stupňa štúdia môže získať špecifické znalosti v oblasti manažmentu ľudských zdrojov, manažmentu podniku cestovného ruchu a manažmentu výroby v nadväznosti na ním vybranú skupinu povinne voliteľných predmetov.

 Prijímacie konanie na bakalárske štúdium_1. stupeň