Rigorózne konanie

V nadväznosti na akreditovaný magisterský študijný program 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku, Katedra manažmentu v Poprade ponúka rigorózne konanie a udeľovať akademický titul PhDr. („doktor filozofie“).

Bližšie informácie o rigoróznom konaní získate TU.