Mobility

ERASMUS+

Program EÚ zameraný na vysokoškolské a odborné vzdelávanie, mládež a šport. Program je určený hlavne študentom a zamestnancom vysokoškolských inštitúcií. Cieľom je osobný rozvoj, posilnenie  zručností, modernizácia vzdelávania, odbornej prípravy a podpora internacionalizácie. Erasmus+ zlúčuje všetky doterajšie programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport vrátane programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami).

Bližšie informácie