Mgr. štúdium

Absolventi druhého stupňa štúdia v študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku dokážu analyzovať zložité ekonomické vzťahy v podnikových procesoch, navrhovať a realizovať manažérske rozhodnutia týkajúce sa fungovania týchto procesov. Vyznačujú sa vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti pri manažérskom rozhodovaní. Sú schopní vykonávať vrcholové manažérske funkcie v podniku, či už univerzálneho alebo špeciálneho charakteru.

Uplatnenie v pracovných pozíciách:

  • projektový manažér
  • account manažér
  • finančný kontrolór
  • marketingový analytik
  • špecialista riadenia zmien
  • manažér podnikov cestovného ruchu
  • prevádzkový manažér
  • kariérový konzultant