FAQ

Ako si mám vybaviť sociálne štipendium?
Vyzdvihnúť si tlačivo na študijnom oddelení.

Po vyplnení tlačiva a podpísaní všetkými uvedenými osobami sa tlačivo potvrdí na študijnom oddelení a následne so všetkými prílohami ho študent odošle na adresu:
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1A
034 01 Ružomberok
Bližšie informácie získate na telefónnom čísle + 421 907 840 972 (pani Jarmila BELLOVÁ)

Kde a ako mám vybaviť preukaz študenta?
Informácie nájdete na stránke UIKT a telefónnom čísle +421 918 337 430 (Ing. Róbert LUKÁČ)

Chcem štúdium zanechať. Ako mám postupovať?
Informácie nájdete v Študijnom poriadku PF KU v článku 15

Kedy a za akých podmienok môžem požiadať o prerušenie štúdia?
Informácie nájdete v Študijnom poriadku PF KU v článku 14

Kedy mi bude doručené potvrdenie o vylúčení zo štúdia?
Informácie nájdete v Študijnom poriadku PF KU v článku 16
Po uplynutí 8 dňovej lehoty od prevzatia rozhodnutia Vám bude zaslané potvrdenie o dĺžke štúdia.

Chcem si podať žiadosť o Individuálny študijný plán resp. zmeniť formu štúdia.
Postupujte podľa Študijného poriadku PF KU článku 4 bodu 9

Ak som v minulosti navštevoval/a inú vysokú školu, môžem si požiadať o uznanie predmetov, ktoré som na nej absolvoval/a?
Áno, ak čas od ich absolvovania je kratší ako 5 rokov.
Postupujte podľa Študijného poriadku PF KU čl. 10. Tlačivo nájdete na stránke pf.ku.sk v sekcii úradná nástenka