Bc. štúdium

Absolvent manažmentu pre prvý stupeň v odbore 3.3.15 Manažment porozumie a osvojí si základné pojmy, princípy a metódy teórie manažmentu, získa základné poznatky z ekonómie a príbuzných disciplín a osvojí si nevyhnutné právne minimum. Zároveň je spôsobilý vykonávať po absolvovaní prvého stupňa vysokoškolského programu profesiu riadiaceho pracovníka v štruktúre riadenia organizácie so schopnosťou riešiť menej náročné rozhodovacie problémy, pozná základné ekonomické a manažérske väzby fungovania podniku.

Uplatnenie v pracovných pozíciách:

  • office manažér
  • projektový manažér
  • ekonóm
  • marketingový pracovník
  • personálny manažér
  • PR manažér
  • manažér obchodnej skupiny
  • manažér podnikov cestovného ruchu