Publikačná činnosť

V súlade s platnou legislatívou týkajúcou sa procesu akreditácie študijných programov i komplexnej akreditácie vysokých škôl sa pracovníci Katedry manažmentu venujú diseminácii svojich vedeckých výsledkov v podobe publikovaných diel. Zo širokého portfólia publikačných výstupov možno uviesť výstupy v troch kategóriách:

  • Publikácie v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch

HRNČIAR, M., MADZÍK, P. (2017) A 3D view of issues of quality in higher education, Total Quality Management & Business Excellence. ISSN 1478-3363, Vol. 28, Issue 5-6 (2017), p. 633-662. Dostupné na: http://dx.doi.org/10.1080/14783363.2015.1105100. (článok v zahraničnom karentovanom časopise)

MADZÍK, P. (2016) Increasing accuracy of the Kano model – a case study, Total Quality Management & Business Excellence. ISSN 1478-3363, p. 1-23. Dostupné na: http://dx.doi.org/10.1080/14783363.2016.1194197. (článok v zahraničnom karentovanom časopise)

COPUŠ, L., ČARNOGURSKÝ K. (2017) Intercultural marketing : culture and its influence on the efficiency of Facebook marketing, Management & Marketing: Challenges for the Knowledge Society. ISSN 1842-0206, Vol. 12, Iss. 2 (2017), online, s. 189-207. (článok v zahraničnom indexovanom časopise)

ŽIŽKA, M., BUDAJ, P., MADZÍK, P. (2016) The adequacy of an organisation’s measurement system in quality management, Quality – Access to Success. ISSN 1582-2559, Vol. 17, Iss. 155 (2016), p. 60-67. (článok v zahraničnom indexovanom časopise)

MADZÍK, P., CHOCHOLÁKOVÁ, A. (2016) Structured transfer of customer’s requirements into product quality attributes – A university case study, Quality – Access to Success. ISSN 1582-2559, Volume 17, Issue 154, 1 October 2016, Pages 38-45. (článok v zahraničnom indexovanom časopise)

MADZÍK, P., DAŇKOVÁ, A., PITEKOVÁ, J., FERENCZ, V. (2016) Effects of the energy and mining industry on management of national competitiveness, Acta Montanistica Slovaca. ISSN 1335-1788, Vol. 21, Issue 1 (2016), p. 67-75. (článok v domácom indexovanom časopise)

  • Príspevky na domácich a zahraničných konferenciách

BUDAJ, P. (2016) The values and marketing management of regional development, In: Knowledge for Market Use 2016 – Our Interconnected and Divided World : Olomouc, 8-9 September 2016, Olomouc : Palacky University, ISBN 978-80-87533-14-7, p. 66-73. (príspevok indexovaný vo WoS)

PITEKOVÁ, J., PITEK, D. (2016) Podpora predaja vernostnej karty GoPass, produktu spoločnosti Tatry Mountain Resorts = Sales Promotion GoPass Loyalty Card, The Product of Tatry Mountain Resorts, In: Hotelnictví, turizmus a vzdělávání : sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní vědecké konference : 8. ročník. Praha : Vysoká škola hotelová, ISBN 978-80-87411-75-9, S. 175-183. (príspevok indexovaný vo WoS)

LISNIK, A., DIAČIKOVÁ, A. (2016) Specifics of Using Social Networks in the marketing in Slovakia,  In: IDIMT-2016: Information Technology, Society and Economy Strategic Cross-Influences : 24th Interdisciplinary Information Management Talks, Linz : Trauner Verlag, ISBN 978-3-99033-869-8, p. 169-175. (príspevok indexovaný vo WoS a Scopus)

MADZÍK, P., DROPPA, M., DAŇKOVÁ, A., GRIGEROVÁ, A. (2016) Expected Level of State, Entrepreneurship and Individual Responsibility for Improving Quality of Life,  In: Current Trends in the Public Sector Research : proceedings of the 20th international conference : Šlapanice, 21-22 January 2016, Brno : Masaryk University, ISBN 978-80-210-8082-9, p. 293-301. (príspevok indexovaný vo WoS)

DAŇKOVÁ, A., DIRGOVÁ, E., GRIGEROVÁ, A. (2015) Marketing in an environment of the social networks, In: Marketing Identity : Digital Life – part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 10th – 11th November 2015, Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, ISBN 978-80-8105-779-3. ISSN 1339-5726, p.28-39. (príspevok indexovaný vo WoS)

MADZÍK, P. ČARNOGURSKÝ, K., DIAČIKOVÁ, A. (2015) Consumer feedback – how relevant is it for quality improvement? In: Marketing Identity : Digital Life – part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 10th – 11th November 2015, Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. – ISBN 978-80-8105-780-9. – ISSN 1339-5726, P. 148-159. (príspevok indexovaný vo WoS)

  • Knižné publikácie

DROPPA, M., BUDAJ, P., MIKUŠ, P., (2013) Culture organisationelle et performance des processus d’ organisation = An organisational culture and the process performance of the organisation, Fribourg : Association internationale SÉCT, 106 p. ISBN 978-2-9700892-5-4. (Vedecká monografia)

BUDAJ, P., HRNČIAR, M., ŠLAICHOVÁ, E., ŽIŽKA, M. (2015) Multidimensional approach to increasing the efficiency of processes, Fribourg : Association internationale SÉCT, 103 p. ISBN 978-2-9701037-2-1. (Vedecká monografia)

ROSOVÁ, A., DAŇKOVÁ, A. (2017) Logistika pre manažérov : (alebo “čo by mal vedieť manažér o logistike podniku”), Košice : TU v Košiciach, Fakulta BERG, 2017. 148 s. ISBN 978-80-553-3092-1. (Vedecká monografia)

JENČO M., VYHNAL, P. (2015) Informatika pre manažérov = Informatics for Managers,  Ružomberok : Verbum, 220 s. ISBN 978-80-561-0251-0. (Vysokoškolská učebnica)

LYSÁ, Ľ. (2012) Ekonomická štatistika, Ružomberok : Verbum, 230 s. ISBN 978-80-8084-812-5. (Vysokoškolská učebnica)