Projekty

Rok 2018

Využitie spotrebiteľskej neurovedy a inovatívnych výskumných riešení v aromachológii a jej aplikácia vo výrobe, obchode a službách

V spolupráci s Fakultou ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

Program/Grant: APVV-17-0564

 

Nelinearita požiadaviek a ich integrácia do procesu riadenia kvality

Vedúci projektu: Mgr. Peter Madzík, PhD.

Program/Grant: VEGA 0663/18

 

Rok 2017
Multikulturalizmus z pohľadu kultúrnej identity – projekt vzdelávania mládeže
Vedúci projektu: doc. PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD.
Program/Grant: Medzinárodný projekt je riešený v rámci programu Erasmus+, v spolupráci s dvoma zahraničnými partnermi projektu – Eduexpert z poľskej Lodže a UK Butterflies LTD z Bradfordu vo Veľkej Británii.

História, hodnoty, ľudia a sakrálne stavby – Dimenzie a potenciál zvyšovania výkonnosti a rozvoja mesta Poprad
Vedúci projektu: Ing. Pavol Budaj, PhD.
Program/Grant: Projekt je riešený v spolupráci s mestom Poprad

Vytvorenie vzdelávacieho a akreditovaného programu pre Národný systém kvality služieb v cestovnom ruchu
Člen projektu: Mgr. Peter Madzík, PhD.
Pozicia: Hodnotiteľ Slovenského systému kvality služieb v cestovnom ruchu (SSKS CR)
Program/Grant: Erudio, s.r.o. ako zhotoviteľ diela pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Rok 2016
Multikulturalizmus z pohľadu kultúrnej identity – projekt vzdelávania mládeže
Vedúci projektu: doc. PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD.
Program/Grant: Medzinárodný projekt je riešený v rámci programu Erasmus+, v spolupráci s s dvoma zahraničnými partnermi – Eduexpert z poľskej Lodže a UK – Butterflies z Bradfordu vo Veľkej Británii.

Rok 2015
European Eastern University
Vedúci projektu: doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
Program/Grant: 2,5- ročný medzinárodný projekt riešený v rámci programu Erasmus+, v spolupráci s vysokými školami v Lubline, Poľsko a vysokou školou z Viľnusu, Litva.