Veda a výskum

Vedecká činnosť Katedry manažmentu je založená na troch oblastiach. Tieto oblasti korešpondujú s hlbšou špecializáciou bakalárskeho a magisterského štúdia a je tým zabezpečená aktuálnosť obsahu výučby, s ohľadom na súčasné vedecké poznanie. Členovia Katedry manažmentu sa vo vedeckej činnosti venujú predovšetkým nasledovným témam:

„Riadenie ľudského potenciálu“
– podpora kreativity a inovačného myslenia
– budovanie pracovných tímov
– hodnotenie výkonnosti jednotlivcov a pracovných skupín
– motivačné formy a proces

„Cestovný ruch“
– formy cestovného ruchu a dynamika ich zmeny
– udržateľnosť regionálneho cestovného ruchu
– ekonomické aspekty cestovného ruchu
– hodnotenie kvality služieb cestovného ruchu

„Manažment výroby“
– analýza požiadaviek zainteresovaných strán a proces ich plnenia
– technicko-organizačné zabezpečenie výrobných procesov
– meranie výkonnosti výrobných, podporných a manažérskych procesov
– systém riadenia a jeho zložky