prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.

iveta.ubreziova@ku.sk 

Iveta Ubrežiová absolvovala II. a III. stupeň štúdia na Prevádzkovo – ekonomickej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. Pôsobila ako docentka na Katedre manažmentu FEM SPU v Nitre od roku 2004 a profesorka v odbore Ekonomika a manažment podniku od roku 2012. Od roku 1.10.2019 pôsobí na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Katedra manažmentu v Poprade. Je odborníčka na problematiku manažmentu podnikov s významným domácim a medzinárodným ohlasom. Jedna z prvých slovenských vysokoškolských pedagógov, ktorí položili základy vzdelávania v oblasti medzinárodného manažmentu a medzinárodného podnikania. Osobitnú pozornosť venuje problematike internacionalizácie a vplyvu internacionalizácie na podnikateľskú činnosť. Ako prvá autorka spracovala komplexnejší pohľad na problém medzinárodného podnikania a manažmentu a vydala vysokoškolskú učebnicu v spoluautorstve Manažment a marketing v medzinárodnom prostredí (už v roku 2001), neskôr samostatné skriptá a učebnice Medzinárodný manažment a podnikanie (2008, 2013, 2015, 2018). V rokoch 2000-2019  sa zúčastnila viacerých prednáškových pobytov na zahraničných univerzitách na Cornell University Ithaca /USA/, University of Economics v Krakowe /Poľsko/, Dronten Agricultural University /Holandsko/, Abo Akademi School of Business v Turku /Fínsko/, University of Oviedo /ŠPanielsko/, University of Bucharest /Rumunsko/, University FAN S. Noli Korca a University of Tirana /Albánsko ako aj Nuels Kyjev /Ukrajina/, University of Agriculture in Cracow /Poľsko/, Timiryazev University in Moscow (Rusko). Je členkou nezávislej akreditačnej komisie ARSA na Štátnej poľnohospodárskej univerzite v Belgorode, Ruská federácia, členka štátnicovej komisie na Fakulte ekonomiky, Timiriazevová univerzita v Moskve, Ruská federácia od roku 2015, členka Redakčnej rady vedeckého časopisu TRENDY V PODNIKÁNÍ/Business Trends ISSN 1805-0603 (Západočeská univerzita Plzeň, Fakulta ekonomická) od roku 2014, členka Redakčnej rady vedeckého časopisu Journal of Agribusiness and Rural Development (Poľnohospodárska univerzita v Poznani, Poľsko) od roku 2012 a vykonáva iné aktivity, ktoré súvisia s pedagogickou a vedecko – výskumnou činnosťou.

Oblasť pedagogická a vedecko-výskumná:
medzinárodný manažment a podnikanie, podnikanie malých a stredných podnikov, manažment

Projektová činnosť:

 • KEGA 005SPU-4/2019 „Teória a prax medzinárodného manažmentu a podnikania v multikulturálnom prostredí“ – vedúca projektu
 • VEGA č. 1/0543/17 “Model integrovaného riadenia talentu a jeho vplyv na ekonomické výsledky podnikov” – spoluriešiteľka
 • VEGA č. 1/0044/13 „Spoločenská zodpovednosť podnikov SR v kontexte internacionalizácie podnikania“ – vedúca projektu
 • VEGA č. 1/0230/09 „Konkurencieschopnosť agropotravinárskych podnikov SR na európskom trhu potravín“ – vedúca projektu
 • Projekt „TEMPUS PACAGRO“ No. 543902-TEMPUS-1-2013-SK-TEMPUS-SMGR“ Národný koordinátor PacAgro TEMPUS Štátna poľnohospodárska univerzita Timiriazeva v Moskve,Ruská federácia a lokálny koordinátor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská republika, 2013-2016 – spoluriešiteľka
 • Projekt č. 31410020 „Innovative entrepreneurship education – necessary precondition for future prosperity of V4 region“, 2014 – 2016 – spoluriešiteľka

Najvýznamnejšie publikácie od roku 2010:

 • UBREŽIOVÁ, I., KOZÁKOVÁ, J., DIAČIKOVÁ, A. Medzinárodný manažment a podnikanie.vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 261 s. ISBN 978-80-552-1877-9.
 • UBREŽIOVÁ, I., KRÁĽOVÁ, T., KOZÁKOVÁ, J. 2019. Factors influencing interest of Slovak consumers’ in organic dairy products. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 538–546. ISSN 1337-0960. Available at:
  https://www.potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1137/843
 • UBREŽIOVÁ, I., URBÁNOVÁ, M., KOZÁKOVÁ, J., KRÁĽOVÁ, T. Gender differences in consumer preferences when buying dairy products in Slovakia and Russia. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 720–729. ISSN 1337-0960. Avaiable at: https://www.potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1157/1071
 • UBREŽIOVÁ, I., KURČOVÁ, R., HORVÁTHOVÁ, J.. How can we see the corporate social responsibility within its application in business practice? In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. ISSN 1211-8516, 2017, vol. 65, no. 1, s. 339-346. Dostupné na internete: https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2017065010339.pdf
  Indexované v: SCOPUS, HI = 12
 • UBREŽIOVÁ, I., KURČOVÁ, R., HRDÁ, V., FILOVÁ, A. Corporate social responsibility and its adaptation in the managerial practice. In International conference on management. 1st ed. online (372 s.). ISBN 978-80-7509-451-3. International conference on management. Brno : Mendel University, 2016, s. 195-199, online. Dostupné na internete: <http://uma.pef.mendelu.cz/en/konf?lang=en>.
  Indexované v: WoS
 • PRZYTUŁA, S., FORMÁNKOVÁ, S., UBREŽIOVÁ, I., DUNAY, A. Corporate Social responsibility in Visegrad countries (Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary. In: A. Długopolska-Mikonowicz et al. (eds.), Corporate Social Responsibility in Poland, CSR, Sustainability, Ethics & Governance, pp. 325 – 353. ISBN 978-3-030-00439-2. Springer Nature Switzerland AG. Dostupné na internete: https://doi.org/10.1007/978-3-030-00440-8_20.
 • UBREŽIOVÁ, Iveta – HORSKÁ, Elena – KRASNODĘBSKI, Andrzej. How can corporate social responsibility be perceived in multinational companies? – a case study. In Management and organization: concepts, tools and applications. 1st ed. 244 s. ISBN 978-1-78726-048-1. . Harlow : Pearson Education Limited, 2017, s. 129-144 [1,2 AH]. Dostupné na internete: http://dx.doi.org/10.18515/dBEM.M2017.n02.ch11