prof. Ing. Alena Daňková, CSc.

 alena.dankova@ku.sk

Alena Daňková II. a III. stupeň vysokoškolského vzdelávania absolvovala na Vysokej školy poľnohospodárskej, Prevádzkovo-ekonomickej fakulty v Nitre (SPU FEM, Nitra). V roku 2000 získala vedecko-pedagogický titul docent na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu.
V roku 2012 získala vedecko-pedagogický titul profesor na Prešovskej univerzite, Fakulte manažmentu v Prešove, v odbore Manažment. Alena Daňková bola členkou Slovenskej rektorskej konferencie (2005-2008), vedeckých rád (VŠEMvs v Bratislave r. 2008 – 2015, PHF EU so sídlom v Košiciach r.2000-2006, Staropolskej szkoly wyzszej v Kielcach – DP Myšlenice, Poľsko od r. 2013-doteraz, predsedníčka VR VŠMP ISM Slovakia v Prešove r.2005-2008), Členka pracovnej skupiny Akreditačnej komisie – poradného orgánu vlády SR (2000-2001), členka Akreditačnej komisie Ekonomickej univerzity v Bratislave (2000-2005), členka spoločnej odborovej komisie pre doktorandské štúdium na Technickej univerzite , Fakulte BERG pre študijný odbor 8.5.1 logistika (od r. 2010 doteraz), členka redakčnej rady vedeckého časopisu „Gospodarka i Finanse“ – Staropolska szkola wyzsza v Kielcach. Poľsko (od r. 2013- doteraz a členka medzinárodných vedeckých konferencií.

Oblasť pedagogická a vedecko-výskumná:
podnikanie malých a stredných podnikov v SR, konkurencieschopnosť slovenských podnikov, podnikanie v euroregiónoch, medzinárodné podnikanie v službách, rozvoj ľudských zdrojov

Projektová činnosť:
Počet riešených výskumných úloh: 17, z toho:
– zodpovedná riešiteľka 1 medzinárodného projektu,
– zodpovedná riešiteľka 1 projektu VEGA,
– zodpovedná riešiteľka 5 interných grantových úloh,
– spoluriešiteľka 9 interných grantových úloh a projektov VEGA
– spoluriešiteľka medzinárodného projektu Erasmus+ “Multiculturalism in terms of preserving identity. Equality and diversity in education”

Najvýznamnejšie publikácie od roku 2010:

  • DAŇKOVÁ, A., TELUS, M. (2015): Financial Logistics of Small and Mediu Sized Enterprises. In: Applied Mechanics and Materials. Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2015, s.205 – 209, ISSN 1660-9336
  • DAŇKOVÁ, A., DROPPA, M. (2015): The Impact of National Culture on Working Style of Slovak Managers. In: Procedia Economics and Finance. Zvolen : Technical University in Zvolen, Vol. 32, p. 164-171. ISSN 2212-5671. (WoS)
  • MADZÍK, P., PITEKOVÁ, J., DAŇKOVÁ, A. (2015): Standard of Living as a Factor of Countries Competitiveness. In: Procedia Economics and Finance. Zvolen : Technical University in Zvolen, Vol. 32, p. 500-507. ISSN 2212-5671. (WoS)
  • MADZÍK, P., DAŇKOVÁ, A., PITEKOVÁ, J. (2016): Effect of the energy and mining industry on management of national competitiveness. In: Acta Montanistica Slovaca. Košice : Technical University in Košice, 2016. Vol. 21, No. 1, ISSN 1335-1788 (WoS)
  • MADZÍK, P., DROPPA, M., DAŇKOVÁ, A., GRIGEROVÁ, A. (2016): Expected Level of State, Entrepreneurship and Individual Responsibility for Improving Quality of Life. In: Current Trends in Public Sector Research. Brno : Masaryk University, 293-301 s. ISBN 978-80-210-8082-9. (WoS)