doc. Mgr. Peter Madzík, PhD.

 peter.madzik@ku.sk

Peter Madzík je absolventom študijného programu manažment na Katolíckej univerzite a na Žilinskej univerzite. Od roku 2014 pôsobí na Katedre manažmentu Katolíckej univerzity v Poprade ako odborný asistent. Venuje sa problematike manažérstva kvality a zlepšovacím procesom. Je certifikovaným manažérom kvality a výsledky jeho práce boli ocenené Úradom pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR.

Oblasť pedagogická a vedecko-výskumná:
riadenie kvality, nástroje zlepšovania, požiadavky zákazníka, meranie spokojnosti, lean manažment, Six sigma

Projektová činnosť:

 • VEGA 0663/18: Nelinearita požiadaviek a jej integrácia do procesu riadenia kvality; pozícia: zodpovedný riešiteľ
 • VEGA 0888/11: Znalostný manažment – modely a aplikácie; pozícia: riešiteľ
 • VEGA 0363/14: Inovačný manažment – procesy, stratégie a výkonnosť; pozícia: riešiteľ
 • ITMS 26110230060: Rozvoj kultúry kvality na Žilinskej univerzite na báze európskych štandardov vysokoškolského vzdelávania; pozícia: riešiteľ
 • ITMS 26110230074: Budovanie dobrej praxe v oblasti systému vnútorného zabezpečovania kvality na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku; pozícia: riešiteľ
 • Kia Innovation Award 2014: Čierna skrinka zákazníka; pozícia: vedúci projektového tímu
 • Ďalšie: Vzdelávacia, expertízna a projektová činnosť pre hospodársku prax – viac ako 20 projektov predovšetkým pre priemyselné podniky, no taktiež aj pre podniky sektora služieb a verejnú správu.

Najvýznamnejšie publikácie od roku 2010:

 • HRNČIAR, M., MADZÍK, P. & URAM, M. 2018. Unfamiliar relatives in the service sector. Benchmarking: An International Journal, 25(1), PP. 156–177. Available at: http://dx.doi.org/10.1108/bij-12-2015-0119
 • HRNČIAR M. & MADZÍK, P., 2017. A 3D view of issues of quality in higher education. Total Quality Management & Business Excellence, 28(5-6), pp.633–662. Available at: http://dx.doi.org/10.1080/14783363.2015.1105100.
 • MADZÍK, P., 2018. Increasing accuracy of the Kano model – a case study. Total Quality Management & Business Excellence, 29(3-4), pp. 387-409. Available at: http://dx.doi.org/10.1080/14783363.2016.1194197 
 • MADZÍK, P. & PELANTOVÁ, V., 2018. Validation of product quality through graphical interpretation of the Kano model: An explorative study. International Journal of Quality & Reliability Management, 35(9), pp. 1956-1975. Available at: https://doi.org/10.1108/IJQRM-12-2017-0281
 • MADZÍK, P. & KORMANEC, P. 2018. Developing the integrated approach of Kano model and Failure Mode and Effect Analysis. Total Quality Management & Business Excellence, pp. 1-23. Available at: https://doi.org/10.1080/14783363.2018.1509699 
 • MADZÍK, P. 2017. Nástroje systematického riešenia problémov. Ružomberok : Verbum. ISBN 978-80-561-0478-1. 157 s. (stiahnuť v PDF)