Mgr. Karol Čarnogurský, PhD.

 

 

 

 

 karol.carnogursky@ku.sk

Karol Čarnogurský je absolventom študijného programu manažment na Katolíckej univerzite. Od roku 2013 pôsobí na Katedre manažmentu Katolíckej univerzity v Poprade ako odborný asistent. Venuje sa problematike marketingu a spoločenskej zodpovednosti podnikov.

Oblasť pedagogická a vedecko-výskumná:
marketing, marketingová stratégia, personálny audit, spoločensky zodpovedné podnikanie, riadenie vzťahov so zákazníkmi

Projektová činnosť:

 • VEGA 0663/18: Nelinearita požiadaviek a jej integrácia do procesu riadenia kvality; pozícia: riešiteľ
 • Projekt Erasmus+ – “Multiculturalism in terms of preserving identity. Equality and diversity in education” Člen riešiteľského kolektívu, súčasnosť
 • Kia Innovation Award – „Čierna skrinka zákazníka“ analýza požiadaviek zákazníkov využívajúcich popredajné služby automobiliek Člen riešiteľského kolektívu, 2014
 • Komparácia politiky trhu práce v Slovenskej republike a Rakúsku, porovnanie aktívnych a pasívnych opatrení na riešenie nezamestnanosti žien, člen riešiteľského kolektívu, 2013 – 2014
 • Rozvoj poznávacích schopností študentov vysokých škôl prostredníctvom tvorivých úloh v oblasti manažmentu, člen riešiteľského kolektívu, 2013 – 2016
 • Medzinárodný projekt Univerzity J. Keplera v Linzi a Katedry manažmentu a marketingu Katolíckej univerzity v Ružomberku, „Rodinné podniky“ (Familienunternehmen), zameraný na problematiku kontrolingu, finančného manažmentu a rozvoja, podnikania rakúskych a slovenských podnikov, člen riešiteľského kolektívu, 2010 – 2011

Najvýznamnejšie publikácie od roku 2010:

 • MADZÍK, P., CHOCHOLÁKOVÁ, A., ČARNOGURSKÝ, K., DROPPA, M. & LYSÁ, Ľ., 2017. Is quality a philosophy or rather a mind-set? Empirical study. Quality – Access to Success, 18(161), pp. 116-125.
 • COPUŠ, L., ČARNOGURSKÝ, K., 2017. Intercultural marketing: Culture and its influence on the efficiency of facebook marketing communication. Management and Marketing, Challenges for the Knowledge Society, 12(2), pp. 289-207. Available at: https://www.degruyter.com/view/j/mmcks.2017.12.issue-2/mmcks-2017-0012/mmcks-2017-0012.xml
 • ČARNOGURSKÝ, K., DIAČIKOVÁ, A., CHOCHOLÁKOVÁ, A., LISNIK, A., 2017. Sales promotion and using social media in the Slovak internet book market. In: IDIMT-2017: Digitalization in Management, Society and Economy : 25th Interdisciplinary Information Management Talks, Sept. 6-8, 2017 Poděbrady, Czech republic / ed. Petr Doucek, Gerhard Chroust, Vaclav Oskrdal. – 1 Aufl. – Linz : Trauner Verlag Universität, 2017. – (Schriftenreihe Informatik ; Band 46). – ISBN 978-3-99062-119-6, P. 181-188.
 • VYHNAL, P., ČARNOGURSKÝ, K., 2016. Management of information literacy in selected organizations of tourism.
  In: HOTELlink : časopis za hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomiju = a hotel, restaurant and gastronomy business journal. – Beograd (Serbia) : Visoka hotelijerska škola strukovnih studija. – ISSN 1451-5113, Vol. 17, no. 27-28, p. 10-19.
 • ČARNOGURSKÝ K., MADZÍK, P., 2015. Peste analysis how to get maximum with minimum effort.
  In: QUAERE 2015 : recenzovaný sborník příspěvků Interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2015: vol. V. : 25.-29. května 2015, Hradec Králové, Česká republika = proceedings of the International Scientific Conference for Ph.D. students and assistants – QUAERE 2015. – [1st ed.]. – Hradec Králové :Magnanimitas, 2015. – ISBN 978-80-87952-10-8, CD-ROM, p. 388-398.
 • MADZÍK, P., ČARNOGURSKÝ, K., DIAČIKOVÁ, A., 2015. Consumer feedback – how relevant is it for quality improvement?
  In: Marketing Identity : Digital Life – part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 10th – 11th November 2015, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / eds. Jozef Matúš, Dana Petranová. – 1. vyd. – Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. – ISBN 978-80-8105-780-9. – ISSN 1339-5726, P. 148-159.
 • ČARNOGURSKÝ, K., DIAČIKOVÁ, A., DAŇKOVÁ, A., LACH, M. 2015. Practical Importance of CSR in Cross-sector Cooperation, In: Procedia : Economics and Finance. – Amsterdam : Elsevier. – ISSN 2212-5671, Vol. 34 (2015), online, p. 244-251. Available at: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115016263