Ing. Anna Hrnčiarová Turčiaková, PhD.

anna.hrnciarova@ku.sk

Anna Hrnčiarová Turčiaková je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave. Od roku 1984 pôsobila na Odbore kontroly dane z príjmov fyzických osôb Daňového riaditeľstva Žilina. V roku 1997 sa stala riaditeľkou a konateľkou holdingovej spoločnosti. V tejto pozícii manažovala hlavné riadiace procesy holdingu a zodpovedala nielen za ekonomiku, obchodnú stratégiu, cenovú politiku, marketing, riadenie zmien a rozvojových trendov, ale tiež za konkurenčnú pozíciu spoločnosti na trhu. V roku 2015 absolvovala doktorandské štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Podnikovohospodárskej Fakulte so sídlom v Košiciach, odbor Ekonomika a manažment podniku. Ako odborníčka z praxe bola členkou štátnicových komisií na vykonanie štátnych skúšok absolventov na prvom aj druhom stupni vysokoškolského štúdia. Bola tiež oponentkou viacerých diplomových a bakalárskych prác. Počas svojej manažérskej kariéry poskytovala odborné konzultácie vysokoškolským študentom pre účely záverečných prác a zabezpečovala odbornú prax pre študentov. Od 1. 9.2020 pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Katedre manažmentu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde svoje dlhoročné skúsenosti z praxe implementuje do vysokoškolského vzdelávania študentov v oblasti ekonomiky a manažmentu podniku a tiež v oblasti daní podnikateľských subjektov. Významne sa angažuje v oblasti prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe a skvalitnenia prípravy budúcich absolventov pre prax.

Oblasť pedagogická a vedeckého- výskumná:
Podnikanie malých a stredných podnikov v SR, logistika, ekonomika a manažment podniku, dane podnikateľských subjektov.

Najvýznamnejšie publikácie od roku 2010:

  • HRNČIAROVÁ TURČIAKOVÁ, Anna. Vybrané aspekty category managementu v praxi potravinárskeho podniku. In Výkonnosť podniku: vedecký časopis Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu [elektronický zdroj]. – Poprad: Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu v Poprade, 2013. ISSN 1338-435X, 2013, roč. 3, č. 1, s. 82-87 online.
    Dostupné na internete: <http://www.vusem.sk/public/userfiles/files/VP20131b.pdf>.
  • HRNČIAROVÁ TURČIAKOVÁ, Anna. Privátna značka – príležitosť pre predajcov, výrobcov aj zákazníkov. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. – Bratislava: Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2013. ISSN 1337-9313, 2013, roč. 5, č. 2, s. 6-13.
  • HRNČIAROVÁ TURČIAKOVÁ, Anna. Aspekty strategického rozvoja privátnej značky slovenského obchodného reťazca. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. – Bratislava: Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013. ISSN 1337-7493, 2013, roč. 6, č. 23, s. 348-356.
  • HRNČIAROVÁ TURČIAKOVÁ, Anna. Spotrebiteľské odmietanie privátnych značiek. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. – Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. ISSN 0323-262X, 2014, roč. 43, č. 1, s. 99-111.
  • HRNČIAROVÁ TURČIAKOVÁ, Anna. Značka v podnikovej praxi. In Podniková revue: vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. – Košice: Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2014. ISSN 1335-9746, 2014, roč. 13, č. 31-32, s. 72-78.