Ing. Anna Diačiková, PhD.

 anna.diacikova@ku.sk

Anna Diačiková absolvovala II. a III. štúdia na Chemickotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Po štúdiu pracovala vo Výskumnom ústave chemických vlákien vo Svite ako výskumný pracovník a manažér a od roku 1991 do roku 2015 v spoločnosti Chemosvit a.s. vo Svite ako manažérka strategického marketingu a integrovaného riadenia strategických informácií. Absolvovala domáce i zahraničné stáže, marketingové a manažérske vzdelávacie programy, vrátane štúdia (1995 – 1996) na City University of Seattle v Bratislave. Prednášala na prestížnych domácich a zahraničných konferenciách v Európe, Ázii a USA.  V rokoch 1995 až 2005 externe prednášala na Fakulte podnikového hospodárstva Ekonomickej univerzity v Košiciach a v rokoch 2004 – 2005 pôsobila ako odborný asistent na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove. V rokoch 2008 až 2010 pôsobila externe ako ústredná metodička pre marketing a riadenie knižníc na Slovensku v gescii SNK v Martine. Od roku 2005 pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Katedre manažmentu v Poprade, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku. A. Diačiková bola, resp. je členkou medzinárodných vedeckých konferencií, rôznych redakčných rád, či organizačných výborov konferencií, z ktorých niekoľko rokov spolupracovala napr. s prestížnou spoločnosťou CMT zo Singapúru (2004 – 2008) a Albertina Icome, Praha (2004 – 2008).

Oblasť pedagogická a vedecko-výskumná: 
znalostný manažment, stratégia a riadenie podniku, medzinárodný manažment a podnikanie, marketing, marketingová komunikácia

Projektová činnosť:

 • VEGA 0663/18: Nelinearita požiadaviek a jej integrácia do procesu riadenia kvality; pozícia: riešiteľ
 • Vedenie domácich a medzinárodných projektových tímov v a.s. Chemosvit, napr.:
  – vytvorenie web stránky spoločnosti Chemosvit a.s. (1999-2014) a jej rebranding a upgrading
  – vytvorenie „Obalového slovníka“ – slov./angl. a angl./slov. (2003) v e-forme
  – koordinátor projektu „Stratégia skupiny firiem Chemosvit“ (2006 – 2010)
  – koordinátor publikačných výstupov skupiny firiem Chemosvit, (1999 – 2014)
 • Projekt EÚ (Európsky regionálny rozvojový fond, 2011-2013) Nanoforce – nanotechnológie pre chemický sektor v Európe.
 • Projekt EÚ (Európsky sociálny fond, 2013 -2015) Budovanie dobrej praxe v oblasti systému vnútorného zabezpečenia kvality na PF KU v Ružomberku.
 • Projekt EÚ (Erasmus+, 2014 – 2016) European Eastern University – spolupráca univerzít v oblasti medzinárodného vzdelávania (Poľsko, Litva, Slovensko).
 • Projekt EÚ (Erasmus+, 2016 – 2017) Multiculturalism in terms of preserving identity – youth educational project – vnímanie multikulturalizmu mládežou vo Veľkej Británii, Poľsku a na Slovensku.

Najvýznamnejšie publikácie od roku 2010:

 • DIAČIKOVÁ, A. (2010): Flexible Films and Packaging in the Czech and Slovak Republics,Poland and Hungary. Vyd. Plastics Information Direkt, a division of Applied Market Information Ltd., Bristol, UK, 2010, 196 s., ISBN 978-1-906479-06-0.
 • DIAČIKOVÁ, A.( 2013): CSR Application in the Real Corporate Practice. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing Identity 2013: Design that sells. 4. – 5. nov. 2013, Smolenice, s. 383 – 393. Univerzita sv. Cyrila a Metoda. Fakulta masmediálnej komunikácie. ISBN 978-80-8105-546-1. ISSN 1339-5726. (indexovaný vo Web of Science)
 • DIAČIKOVÁ, A., POTOČNÁ, E., KURUC, J. (2015): CHEMOSVIT – 80 rokov úspešnej cesty. 2. doplnené vydanie. Svit: Chemosvit a.s. 288 s., 2015. ISBN 978–80–971931–0–2.
 • ČARNOGURSKÝ, K., DIAČIKOVÁ, A., DAŇKOVÁ, A., ĽACH, M.(2015). Practical importance of CSR in cross-sector cooperation. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Ekonomika a manažment podnikov 2015. 15. – 16. okt. 2015, Zvolen. Technická univerzita vo Zvolene. Drevárska fakulta. (indexovaný vo Web of Science)
 • LISNIK, A., DIAČIKOVÁ, A. (2016): Specifics of using social networks in the marketing in Slovakia. IDIMT-2016 Information Technology, Society and Economy Strategic Cross-Influences. Book of proceedings from 24th Interdisciplinary Information Management Talks. Podebrady: September 7- 9 2016, p. 169 – 175. Linz: Trauner Verlag, Austria, 2016. Book of Proceedings of the Conference, 463 p. ISBN 978-3-99033-869-8. (indexovaný v SCOPUS)