doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, CSc., m. prof. KU

 

 

 

 

 milan.droppa@ku.sk

Milan Droppa je absolventom Manažmentu vojenských systémov na Vojenskej akadémii v Liptovskom Mikuláši (1978) a na Vojenskej akadémii v Brne (1985). Od roku 2004 pôsobí na Katedre manažmentu Katolíckej univerzity v Poprade ako docent, od r. 2007 ako mimoriadny profesor. Venuje sa problematike manažmentu a manažmentu ľudských zdrojov.

Oblasť pedagogická a vedecko-výskumná:
manažment ľudských zdrojov, manažment, manažment zmien.

Projektová činnosť:

 • EEIG – EU/ P – Kr. / 09.04/ 07. Medzinárodný grant. Manažment cirkevných neziskových organizácií pri reštrukturalizácii ekonomiky SR a ich začlenenie do európskych štruktúr a globálneho trhu. Pracovisko: Pedagogická fakulta. Doba riešenia: 1.1. 2007-31. 12. 2009. Ukončený v r. 2009.
  Zodpovedný riešiteľ.
 • SCIENTIA – ARS – EDUCATIO. SAE-Gr.-12/10-P.SK.
  Medzinárodná grantová agentúra. Krakov. Tvorba pracovného tímu s pomocou klasifikácie
  SVID v kontexte holistického prístupu. Doba riešenia 01.01. 2008 – 31. 12. 2010. Ukončený v r. 2010. Zodpovedný riešiteľ.
 • Projekt EEIG-EU/P-Kr./09.05/07. Organizácia založená na vedomostiach v období globalizácie a internacionalizácie. Pracovisko: Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku. Katedra manažmentu a marketingu. Spolupracujúce pracoviská: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica. Inštitút manažérskych systémov. Ekonomická univerzita v v Bratislave. Podnikohospodárska fakulta. Lórganisation fondée sur les connaissances dans la période de globalisation et internationalisation. Podporujúca nadácia: Fundation of Europen Economic Interest Grouping. Doba riešenia: 1. 10. 2007 – 31.12. 2011. Riešiteľ.
 • WDSC /USA-07/03. 09/1. Procesný a systémový prístup v manažmente a ich účinky na výkonnosť podnikov vo vybraných regiónoch. Pracovisko: Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku. Katedra ekonomiky a cestovného ruchu. Spolupracujúce pracoviská: Wyzsza Skola Nauk Ekonomicznych i Spolecznych Ketach. Procesual and system approach in management and their results for the performance of the enterprises in chosen regions. Podporujúca nadácia: Washington D.C. CORPORATION. Doba riešenia: 1. 10. 2007 – 31.12. 2009. Riešiteľ.
 • VEGA č. 0888/11 Znalostný manažment – modely a aplikácie. Doba riešenia 01.01. 2011 – 31. 12. 2013. Pracovisko: Žilinská univerzita v Žiline. Fakulta riadenia a informatiky. Riešiteľ.
 • VEGA 1/0831/10. Sociálna inteligencia a vnímanie učiteľa v sociálnom kontexte školy. Doba riešenia: 01.01. 2010- 31. 12. 2011. Pracovisko: Prešovská univerzita v Prešove. Fakulta manažmentu. Riešiteľ.
 • VEGA 1/3609/06. Súťaživosť ako kultúrnotvorný fenomén – limity efektivity. Doba riešenia: 01.01. 2006-31.12.2008. Ukončený v r. 2008. Pracovisko: Prešovská univerzita v Prešove. Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove. Riešiteľ.
 • VEGA 1/1553/054. Riešenie niektorých problémov podpory rozvoja regiónov. Doba riešenia: 01.01.2005 – 31.12.2007. Ukončený v r. 2007.Pracovisko: Ekonomická univerzita Bratislava Podnikohospodárska fakulta v Košiciach. Riešiteľ.
 • OPV-2011/1.2/03- SORO .Budovanie dobrej praxe v oblasti systému vnútorného zabezpečovania kvality na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, projekt bol podaný v rámci Operačného programu vzdelávanie na obdobie 2012 – 2015, Riešiteľ.
 • VMV 01/12 Ľudské zdroje- kritický faktor úspešnosti podniku. Vydavateľstvo M. Vaška. Prešov. 2012. Riešiteľ.

Najvýznamnejšie publikácie od roku 2008:

 • Organization maturity through consistency of its management system / Ján ZÁVADSKÝ (Univerzita Mateja Bela), Milan DROPPA (Katolícka univerzita). In Advances In Management. – Indore : Jyoti Garg, Vijay Nagar, 2013. – ISSN 2278-4551. – Roč. 12, č. 6 (2013), s. 1-8. [Závadský, Ján: 50%; Droppa, Milan: 50%].
 • DROPPA, M. 2008. Multicriterial methods as the tool of manager´s determining. In Journal of Information, Control and Management Systems. Žilina: University of Žilina, Fakulty of Management Science and Informatics. ISSN 1336-1716. 2008.Volume 6. No 1. p. 29-36.
 • DROPPA, M. 2009. Le profit du manager dans l´interactions à la crise économique.
  In La solution des problèmes sociaux en Europe centrale. Fribourg: Assotiation internationale Siences, Éducation, Cultures, Ttraditions Fribourg -Suisse 2009, s. 305-311. ISBN 978-2-9700690- 4 -1.
 • DROPPA, M. 2009. Les aspects choisis de l´œuvre des équipes de travail. In La solution des problèmes sociaux en Europe centrale. Fribourg: Assotiation internationale Siences, Éducation, Cultures, Ttraditions Fribourg -Suisse 2009, s. 353-366. ISBN 978-2-9700690- 4 -1.
 • DROPPA, M. 2009. Le profil de manager dans l΄interaction avec la crise économique. In Nouveaux trends dans le domaine des Sciences humaines et naturelles. Fribourg: Assotiation internationale Siences,Éducation, Cultures, Ttraditions Fribourg -Suisse 2009, s. 261-272. ISBN 978-2-8399-0609-8.