doc. Ing. Jana Piteková, PhD.

 

 

 

 

 jana.pitekova@ku.sk

Jana Piteková je absolventkou Obchodnej akadémie v Poprade a Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Riadenie a ekonomika podnikov a habilitačné konanie v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky absolvovala taktiež na Ekonomickej fakulte UMB, kde zároveň v rokoch 1993 – 2016 pôsobila ako odborný asistent, od roku 2005 do roku 2014 ako docent. Dizertačná ako aj habilitačná práca boli zamerané na vývoj cestovného ruchu na Slovensku od 2. polovice 19. storočia do roku 1989. Aktívne spolupracuje s Vysokou školou hotelovou v Prahe, kde pôsobí ako člen redakčnej rady odborného časopisu Czech Hospitality and Tourism Papers.
Od roku 2014 pôsobí na Katolíckej univerzite v Ružomberku, prednáša predmety: Mikroekonómia 1, Makroekonómia 1, Mikroekonómia 2, Makroekonómia 2, Ekonomické myslenie a kresťanstvo a Ekonómia a politika cestovného ruchu. Je spolugarantkou bakalárskeho programu Manažment a magisterského programu Ekonomika a manažment podniku. Od januára 2016 je zástupkyňou vedúcej Katedry manažmentu v Poprade a od decembra 2016 podpredsedníčkou Akademického senátu Pedagogickej fakulty KU. Je vydatá, má štyri deti.

Oblasť pedagogická a vedecko-výskumná:
všeobecná ekonomická teória, ekonomické myslenie a kresťanstvo, prienik ekonómie a sociálnej náuky Cirkvi, cestovný ruch na Slovensku od 2. polovice 19. storočia

Projektová činnosť:

  • Inovácie produktu cestovného ruchu Slovenska na konkurenčnom trhu (2011 – 2013), spoluriešiteľ
  • Teoretické a metodologické aspekty rozvoja cestovného ruchu v podmienkach globalizácie a internacionalizácie (2007 – 2009), spoluriešiteľ

Najvýznamnejšie publikácie od roku 2010:

  • PITEKOVÁ, J. (2011): Náboženský cestovný ruch na príklade pútnického miesta Litmanová na Slovensku. In: Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha : Vysoká škola hotelová v Prahe 9, s.r.o., Vol. 14, p. 17-27. ISSN 1801-1535.
  • PITEKOVÁ, J. (2013): Encyklika Pacem in terris a Mundell-Flemingov model v kontexte svetovej ekonomiky a svetového mieru. In: Kresťanské posolstvo pre mier vo svete. Ružomberok : Katolícka univerzita, p. 68-76. ISBN 978-80-561-0037-0.
  • MADZÍK, P., PITEKOVÁ, J., DAŇKOVÁ, A. (2015): Standard of Living as a Factor of Countries Competitiveness. In: Procedia Economics and Finance. Zvolen : Technical University in Zvolen, Vol. 32, p. 500-507. ISSN 2212-5671. (WoS)
  • MADZÍK, P., DAŇKOVÁ, A., PITEKOVÁ, J. (2016): Effect of the energy and mining industry on management of national competitiveness. In: Acta Montanistica Slovaca. Košice : Technical University in Košice, 2016. Vol. 21, No. 1, ISSN 1335-1788 (WoS)
  • PITEKOVÁ, J. (2016): Ekonómia a integrálna ekológia v intenciách encykliky Laudato Si´. In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. Ružomberok : Verbum, Vol. 16, No. 2, p. 76-81. ISSN 1335-9185.
  • PITEKOVÁ, J., PITEK, D. (2016): Podpora predaja vernostnej karty GoPass, produktu spoločnosti Tatry mountain resorts. In: Hotelnictví, turismus, vzdělávání: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Praha : Vysoká škola hotelová v Prahe 8, s.r.o., p. 175-183. ISBN 978-80-87411-75-9.