Katedra manažmentu

Katedra manažmentu, ako súčasť Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, pôsobí v meste Poprad od roku 2003. V súčasnosti poskytuje štúdium 320 študentom zo Slovenska a Ukrajiny v bakalárskom stupni štúdia v dennej a externej forme v odbore Manažment a v magisterskom stupni štúdia v dennej a externej forme v odbore Ekonomika a manažment podniku.

História Katedry manažmentu

 • rok 2000 – Národná rada SR prijala Zákon č. 167/2000 Z.z. – Zákon o zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorým bola zároveň zriadená Pedagogická fakulta a Filozofická fakulta
 • rok 2003 – v marci dekan PF KU doc. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. zriadil Detašované pracovisko PF KU Ružomberku so sídlom v Poprade
 • rok 2003 – Ministerstvo školstva SR priznáva Katolíckej univerzite právo udeľovať akademický titul bakalár (Bc.) absolventom študijného programu Manažment v dennej a externej forme štúdia akreditované podľa Zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z.
 • rok 2005 – v rámci Ústavu matematiky, informatiky a manažmentu PF KU v Ružomberku sa vytvorila Katedra manažmentu pod vedením doc. Ing. Jána Moroviča, PhD.
 • rok 2005 –  prví absolventi (38 absolventov) externej formy štúdia na 1. stupni v odbore Manažment ukončili štúdium v akademickom roku 2004/2005
 • rok 2006 – v januári 2006 bol dekanom PF KU doc. PhDr. ThDr. Amantiusom Akimjakom, PhD. zriadený Inštitút manažmentu a cestovného ruchu PF KU v Ružomberku so sídlom v Poprade s vedúcim doc. Mgr. Ing. Milanom Droppom, PhD. Zároveň boli zriadené katedry organizačne podriadené priamo pod PF:    

Katedra manažmentu a marketingu – vedúci katedry prof. Ing. Michal Pružinský, CSc.

Katedra ekonomiky a cestovného ruchu – vedúca katedry Ing. Jana Janíčková, PhD.

Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi – vedúci katedry PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD.

 • roky 2008 – 2014 – na katedrách v Poprade študovalo každý rok viac ako 1000 študentov
 • rok 2010 – na mobilitu v rámci programu Erasmus prvýkrát vycestovalo 5 študentov do Poľska a Turecka
 • rok 2012 – jednotlivé katedry boli zlúčené do Katedry manažmentu a inštitút bol premenovaný na Inštitút Štefana Náhalku v Poprad
 • roky 2008 – 2016 – organizovanie medzinárodných vedeckých konferencií:

Posolstvo Jána Pavla II. (9 ročníkov: 2008 – 2016)

Organizácia založená na vedomostiach v období globalizácie a internacionalizácie (6 ročníkov: 2009 – 2014)

Marketingové trendy v znalostnej spoločnosti (4 ročníky: 2011 – 2014)

 • rok 2014 – v akademickom roku 2013/2014 minister ŠVVaŠ SR odňal pracovisku v Poprade akreditačné práva uskutočňovať študijný program Manažment na 1. a 2.stupni štúdia z dôvodu neakceptovania garanta študijného programu  z Poľska. V dôsledku  toho boli všetci študenti z Popradu presunutí na iné vysoké školy – vedúci Katedry manažmentu prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
 • rok 2015 – od akademického roka 2015/2016 má Katedra manažmentu akreditované vysokoškolské vzdelávanie na 1. stupni štúdia v odbore Manažment a na 2. stupni štúdia v odbore Ekonomika a manažment podniku. Zároveň je možné zložiť rigoróznu skúšku (PhDr.) v študijnom programe Ekonomika a manažment podniku. Garantkou obidvoch programov sa stala prof. Ing. Alena Daňková, CSc. 
 • rok 2016 – súčasnosť – vedúca Katedry manažmentu prof. Ing. Alena Daňková, CSc.  
 • rok 2017 – 1. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Popradské ekonomické a manažérske fórum s tematikou „Trendy v kvalite práce, produkcie, služieb a  života“

– prvý ročník vydávania vedeckého časopisu REFLEXIE – Kompendium teórie a praxe podnikania

– prví zahraniční študenti z Ukrajiny

 • rok 2018 – Akreditačná komisia SR na svojom 103. zasadnutí potvrdila akreditáciu  vysokoškolského vzdelávania pre 2. stupeň štúdia v odbore Ekonomika a  manažment podniku a zároveň možnosť zložiť rigoróznu skúšku (PhDr.) v tomto odbore na ďalšie obdobie, s garantkou prof. Ing. Alenou Daňkovou, CSc.
 • rok 2020 – na Katedre manažmentu v Poprade začala výučba vo všetkých piatich ročníkoch denného aj externého štúdia.
 • rok 2020 – garantkou študijných programov na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia sa stala prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc. 
 • rok 2021 – aj v čase celosvetovej pandémie COVID-19 pokračujeme s výučbou a aktivitami v online prostredí.