KONFERENCIA PEMF 2021

Popradské ekonomické a manažérske fórum 2021 (PEMF2021)
„Aktuálne trendy a výzvy v oblasti riadenia organizácií“

Poprad Economic and management Forum (PEMF2021)
“Current trends and challenges in organizations management”

14th October, 2021

3. ročník konferencie PEMF2021 je venovaný prezentácii aktuálnych problémov, trendov a výziev z oblasti teórie a praxe riadenia podnikateľských a nepodnikateľských subjektov v domácom a medzinárodnom prostredí.

3rd PEMF2021 conference is devoted to presentation of actual problems, trends and challenges from the area of theory and practice concerning management of entrepreneurial and non-entrepreneurial subjects in the domestic and international environment. 

PEMF 2021 PROCEEDINGS (PDF)

Základné informácie pre účastníkov konferencie a autorov príspevkov

PEMF 2021 Informácie (PDF)
PEMF 2021 Author Information Pack (PDF)
PEMF 2021 Template (DOC)

Basic information for conference participants and authors of contributions

PEMF 2021 Information (PDF)
PEMF 2021 Author Information Pack (PDF)
PEMF 2021 Template (DOC)