KONFERENCIA PEMF 2019

Popradské ekonomické a manažérske fórum 2019 (PEMF2019)
„Aktuálne trendy a výzvy v oblasti riadenia podnikov“

Poprad Economic and management Forum (PEMF2019)
“Current trends and challenges in businesses management”

17th and 18th October 2019 in Poprad, Slovakia

2. ročník konferencie PEMF2019 je venovaný prezentácii aktuálnych problémov, trendov a výziev z oblasti teórie a praxe riadenia podnikateľských a nepodnikateľských subjektov v nastupujúcej ére štvrtej priemyselnej revolúcie, z oblasti rozvoja ľudského potenciálu a oblasti cestovného ruchu.

2nd PEMF2019 conference is devoted to presentation of actual problems, trends and challenges from the area of theory and practice concerning management of entrepreneurial and non-entrepreneurial subjects in the emerging fourth industrial revolution, in the area of human potential development and tourism.

PEMF 2019 PROCEEDINGS (PDF)

Základné informácie pre účastníkov konferencie a autorov príspevkov

PEMF 2019 Informácie (PDF)
PEMF 2019 Author Information Pack (PDF)
PEMF 2019 Template (PDF)

Basic information for conference participants and authors of contributions

PEMF 2019 Information (PDF)
PEMF 2019 Author Information Pack (PDF)
PEMF 2019 Template (PDF)