TIRÁŽ / REDAKČNÁ RADA

REFLEXIE Kompendium teórie a praxe podnikania
Vychádza štyrikrát ročne
EV 5549/17

Odborné texty:
© Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.
© koreferát pracovníka Katedry manažmentu

Redakčná rada:
Ing. Anna Diačiková, PhD. – vedúci  redaktor
Mgr. Karol Čarnogurský, PhD.
prof. Ing. Alena Daňková, CSc.
doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, CSc.
Ing. Lucia Kassayová, MBA
doc. Mgr. Peter Madzík, PhD.
doc. Ing. Jana Piteková, PhD.
prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.

Recenzenti:

prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.
prof. Ing. Vanda Lieskovská, PhD. 
doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD.

 

Grafický dizajn:
Dušan Ščepka
Mgr. Milan Pudiš, PhD. 

 

Jazyková úprava:
Ing. Gabriela Smerigová

 

Katolícka univerzita v Ružomberku
VERBUM – vydavateľstvo KU
Hrabovská cesta 5512/1A
034 01 Ružomberok
IČO 37 801 279
ISSN 2585-7428
Cena: 6,- Eur