HISTÓRIA

V rámci 1. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Popradské ekonomické a manažérske fórum (PEMF 2017), ktoré v dňoch 19. – 20. októbra 2017 organizovala Katedra manažmentu v Poprade, sa konalo slávnostné uvedenie časopisu REFLEXIE do života vedeckej a odbornej praxe. Vydavateľom vedeckého časopisu REFLEXIE – Kompendium teórie a praxe podnikania je Katedra manažmentu PF Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý vznikol v spolupráci s profesorom Štefanom Kassayom. Časopis je určený nielen pre študijné programy manažmentu, ekonomiky a podnikania na KU, ale zohľadňuje špecifické pohľady na svet podnikania z pohľadu teórie a odbornej praxe uplatniteľné aj na iných univerzitách, či v praxi. Na slávnostnom uvedení prvého a druhého čísla časopisu sa zúčastnili prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD., rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc., člen Európskej akadémie vied a umení a predseda Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. a štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Mgr. Peter Krajňák.

 Chronológia vzniku časopisu

3 etapy vzniku časopisu