CHARAKTERISTIKA

Odborný časopis REFLEXIE – Kompendium teórie a praxe podnikania prináša, ako je zrejmé z jeho titulu – praxou overenú teóriu, resp. teóriu overenú v praxi – dielo Podnik a podnikanie – od renomovaného autora a úspešného slovenského podnikateľa, vedca a pedagóga,  Dr.h.c. prof.  PhDr.  Ing. Štefana Kassaya, DrSc.

Doma i v zahraničí (dielo vyšlo v piatich jazykoch – slovensky, anglicky, nemecky, poľsky, maďarsky) je známe jeho 5-zväzkové dielo pentalógia Podnik a podnikanie (4 500 strán textu), ktoré sa snaží  zreálniť teoretické prístupy o podnikaní a tým zjednodušiť štúdium študentov vysokých škôl a postgraduálneho štúdia, doktorandov, ale je tiež využiteľné pre pedagógov, manažérov, či samotných akcionárov podnikov.

Uľahčiť dostupnosť tejto literatúry a priblížiť sa predovšetkým slovenským a českým študentom a ich pedagógom, vznikol v spolupráci s Katolíckou univerzitou v Ružomberku unikátny projekt, ktorý formou časopisu REFLEXIE prinesie pentalógiu všetkým, ktorí prejavia záujem a to prijateľnou formou. Pentalógia je štruktúrovaná do 18 hlavných tém a vychádza zo známej metodiky Balanced Scorecard (BSC) vypracovanej Robertom Kaplanom a Davidom Nortonom. Výkonnosť podniku je aplikáciou tejto metodiky hodnotená prostredníctvom štyroch vyvážených perspektív (finančnej perspektívy, zákazníckej perspektívy, perspektívy interných podnikových procesov a perspektívy učenia sa a rastu) a v pentalógii je rozšírená o perspektívu podnikateľského prostredia, od ktorej sa ďalej odvíjajú BSC perspektívy podniku.

Časopis Reflexie vám postupne prinesie všetkých päť perspektív v nasledovnom logickom poradí:

 • Rok 2017 1. Perspektíva podnikateľské prostredie:
  Vodcovia a manažéri (obsah)
  Rozhodujúce hľadiská manažérskej praxe (obsah)
  Podniková stratégia (obsah)
  Organizačné štruktúry (obsah)
 • Rok 2018 2. Finančná perspektíva:
  Teoretické základy a podmienky fungovania podnikovej finančnej politiky (obsah)
  Finančné riadenie podniku (obsah)
  Analýza ziskovosti trhu (obsah
  Investičná stratégia a investičné projekty (obsah)
 • Rok 2019 3. Zákaznícka perspektíva:
  Teória a prax komunikácie (obsah)
  Integrovaná komunikácia ČASŤ (A) (obsah)
  Integrovaná komunikácia ČASŤ (B) (obsah)
  Starostlivosť o zákazníka (obsah)
 • Rok 2020 4. Perspektíva interných podnikových procesov:
  Základy projektovania inovatívneho podniku (obsah)
  Projektovanie globálne koncipovaného podniku (A) (obsah)
  Projektovanie globálne koncipovaného podniku (B) (obsah)
  Realizácia projektov v priemyselnej praxi (obsah)
 • Rok 2021 5. Perspektíva učenia sa a rastu:
  Človek, znalosti a znalostná spoločnosť
  Prípadové štúdie
  Nový svet, nové príležitosti
  Prílohy, záverečné konštatovania

Pentalógia bola spracovaná na prelome milénií, v neustále sa ekonomicky, spoločensky  a politicky meniacom prostredí, avšak generalizujúce závery, overené časom,  sú platné aj v súčasnosti. Každá téma je v úvode časopisu doplnená aktuálnym odborným príspevkom pedagógov z Katedry manažmentu v Poprade.