Slávnostná promócia na Katedre manažmentu

Štvrtok 21. jún 2018 bol slávnostným dňom študentov a pedagógov Katedry manažmentu Inštitútu Štefana Náhalku v Poprade. Bol to deň slávnostnej promócie absolventov bakalárskeho štúdia študijného programu Manažment a absolventov magisterského štúdia študijného programu Ekonomika a manažment podniku so zameraním na podniky cestovného ruchu a rozvoj ľudských zdrojov. Deň promócie začal svätou omšou v popradskej Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie, ktorú celebroval rektor Katolíckej univerzity Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. Slávnostný akt pokračoval vo veľkej zasadačke Mestského úradu, kde z rúk predsedu promočného kolégia prodekana pre vedu a výskum Pedagogickej fakulty KU doc. ThDr. Art. Lic. Rastislava Adamka, PhD. prevzali popradskí študenti vysokoškolské diplomy. Bol im udelený titul bakalár a magister, reflektujúci ich úsilie, snahu a schopnosti preukázané počas štúdia a potvrdené obhajobou a štátnou záverečnou skúškou. Slávnostného aktu promócie sa okrem pedagógov, absolventov, študentov a ich rodičov a príbuzných zúčastnili: rektor Katolíckej univerzity Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.,  prodekanku PF KU pre výchovu a vzdelávanie PhDr. Angela Almašiová, PhD., viceprimátor Mesta Poprad Ing. Anton Andráš, riaditeľka Inštitútu Štefana Náhalku v Poprade, vedúca Katedry manažmentu a garantka štúdia prof. Ing. Alena Daňková, CSc. a doc. Ing. Jana Piteková, PhD., zástupkyňa vedúcej Katedry manažmentu, ktorá program promócie moderovala.