Slávnostná imatrikulácia a beániový ples študentov

Dňa 14. novembra 2019 sa na Katedre manažmentu v Poprade uskutočnila slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka študijného odboru Manažment a 1. ročníka magisterského štúdia Ekonomika a manažment podniku.

Za zvukov slávnostných fanfár vstúpili do auly akademickí hodnostári a pedagógovia Pedagogickej fakulty – dekan PF KU PaedDr. Peter Krška, PhD., prodekanka pre výchovu a vzdelávanie PhDr. Angela Almašiová, PhD., vedúca Katedry manažmentu v Poprade prof. Ing. Alena Daňková, CSc., zástupca vedúcej katedry doc. Ing. Jana Piteková, PhD., ktorá bola promótorom imatrikulácie a pedagógovia pôsobiaci na Katedre manažmentu. Imatrikulácia začala hymnou Slovenskej republiky a pokračovala príhovorom pána dekana a predneseným sľubom za študentov študentom 1. ročníka. Sľubom sa zaviazali, že si budú riadne plniť povinnosti študenta Katolíckej univerzity, budú rešpektovať poslanie univerzity, svedomito študovať, ctiť si, ochraňovať a šíriť dobré meno KU. Prísahou na akademické žezlo si každý študent prevzal Imatrikulačný list z rúk pána dekana.  Po zaspievaní študentskej hymny Gaudeamus igitur sa slávnostné prijatie študentov do radu študentov KU skončilo, aby následne pokračovalo beániovým plesom v priestoroch hotela Satel.