Rozvoj Katedry manažmentu sa odvíja od potrieb praxe

Letný čas je popri aktívnom oddychu vhodnou príležitosťou na zaujímavé stretnutia a prípravu koncepcie a stratégie pre ďalšie obdobie.

Nie je tomu inak aj na našej Katedre manažmentu v Poprade, keď sa vedúca katedry prof. Ing. Alena Daňková, CSc., zástupkyňa vedúcej katedry a vedúca odd. pre pedagogickú činnosť doc. Ing. Jana Piteková, PhD. a Ing. Anna Diačiková, PhD., odborná asistentka a vedúca odd. pre integrovanú marketingovú komunikáciu, stretli v pondelok 15. júla 2019 s profesorom Štefanom Kassayom, známym slovenským podnikateľom, vedcom a filantropom.

Takéto „brainstormingy“ s predstaviteľmi praxe sú užitočným krokom pred prípravou odbornej náplne konkrétnych predmetov spojených s prípadovými štúdiami, ktoré predstavitelia univerzity dokážu prispôsobiť a aplikovať na mieru potrebám trhu. Teoretické poznatky, ktoré študenti získajú, sú doplnené aj o projektovú činnosť zahrnutú do vybraných predmetov, ktorými dokazujú svoju spôsobilosť identifikovať, analyzovať a hodnotiť problémy a procesy v kontexte celej organizácie. Stretnutie prinieslo nové nápady, ktoré sa pretavia do nadchádzajúceho semestra a sú overené praxou. Včasná príprava učebných osnov v spolupráci s odborníkmi z praxe je zárukou implementácie nových trendov v oblasti ekonomiky doslova ušitých na mieru nášho podnikateľského prostredia.

Účastníci stretnutia sa vzájomne informovali o zavádzaných novinkách, nových projektoch a tiež o príprave druhého ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie „Popradské ekonomické a manažérske fórum 2019“ s nosným motívom – Aktuálne trendy a výzvy v oblasti riadenia podnikov. Taktiež o spolupráci s Nadáciou profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania, v oblasti vydávania vedeckého časopisu REFLEXIE – kompendium teórie a praxe podnikania. Pri tejto príležitosti prof. Kassay odovzdal Katedre manažmentu v Poprade štvrtú časť pentalógie Podnik a podnikanie, na základe ktorej sa tvorí časopis Reflexie. Táto štvrtá časť Pentalógie bude nosnou témou pre štvrtý ročník časopisu Reflexie v roku 2020, ktorého poslaním je predovšetkým uľahčiť dostupnosť ekonomickej literatúry študentom na Katolíckej univerzite.

Výmena aktuálnych teoretických a praktických poznatkov takouto formou je flexibilná a užitočná. Spoločná platforma prispeje k napĺňaniu myšlienky zmysluplnej spolupráce teórie s praxou, k skvalitneniu študijných programov na vysokých školách, k networkingu a k vzájomnému pozitívnemu obohateniu odborníkov z praxe, vedeckých a pedagogických pracovníkov a v neposlednom rade študentov.