Prvé online štátnice aj v Poprade

V dňoch 15. až 23. júna 2020 sa konali obhajoby bakalárskych a diplomových prác a štátne záverečné skúšky na Katedre manažmentu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Poprade.

Táto udalosť je pre mladého človeka výnimočná, ale z pohľadu vysokých škôl, resp. vysokoškolského zákona je tradičná, keďže sa každý rok opakuje. Tento rok však boli  štátnice na mnohých vysokých školách iné. Iné v tom, že do ich organizovania zasiahla, ako do všetkých oblastí nášho života, pandémia. Už prakticky takmer celý letný semester, ktorý pozostáva z prednášok, seminárov a konzultácií k jednotlivým predmetom i záverečným prácam sme museli absolvovať so študentami prostredníctvom aplikácie v prostredí internetu. Spoločne so študentmi sme sa „naučili“ pracovať s novými informačnými technológiami a svoje odborné prednášky prednášať formou online prenosov. Bolo to určite zaujímavé a pre danú situáciu nevyhnutné riešenie. Ale ako sme sa zhodli s našimi študentami, nenahradí to adekvátne každú situáciu a hlavne nie spätnú väzbu na prednášané témy v skupine študentov a ich vzájomné reakcie. Pretože hlavným zmyslom vzdelávania na vysokej škole nie je to, aby produkovala absolventa pre určitý segment a na konkrétnu pracovnú pozíciu, ale aby produkovala vzdelaného a rozmýšľajúceho človeka s hodnotovým zakotvením, kritickým myslením, ktorý vie a chce v každom čase prijímať nové vedomosti. Vzdelanie sa nemôže prispôsobovať aktuálnemu trhu práce v tak rýchlo sa meniacom svete, ale má byť flexibilné a pripravovať mladého človeka pre budúce potreby.

                                     

V dňoch 15. až 17. júna sa konali štátnice s fyzickou prítomnosťou študentov za prísnych hygienických podmienok a v dňoch 20. a 21. júna online štátnice na internete, čomu predchádzali garančné skúšky pripravenosti techniky na univerzite a na strane študentov, z ktorých niektorí boli od Popradu vzdialení aj niekoľko tisíc kilometrov.

                    

Takto starostlivo a detailne pripravený a overený proces štátnic sa podpísal na technicky bezproblémovom priebehu. Štátnice si však musí zopakovať niekoľko študentov v auguste, ale to už je iný príbeh, nezavinený technikou.