Plagiátorstvo Vyhlásenie Katedry manažmentu

Na Katedre manažmentu v Poprade (PF Katolíckej univerzity v Ružomberku) je už od roku 2010 zavedená účinná kontrola na posúdenie plagiátorstva.

V posudku vedúceho záverečnej práce je klauzula k vyjadreniu stupňa originality, t. j. k percentuálnej zhode, ktorá je softvérom porovnaná a vyprodukovaná v systéme AIS2. Akademický informačný systém je produktom UPJŠ v Košiciach a je to najpoužívanejší systém overovania originality na slovenských vysokých školách. Systém je neustále zdokonaľovaný a v súčasnosti sa používa verzia AIS2.

Prvé číslo v hlavičke Protokolu originality (ktoré ukazoval aj predseda Parlamentu SR B. Kollár) hovorí o celkovej zhode s porovnávanými záverečnými prácami v systéme. A aj keď je to dvojciferné číslo, ešte to nemusí znamenať, že ide o plagiát. Avšak na druhej strane aj menšie číslo môže signalizovať problém. Dôležité je, aby školiteľ záverečnej práce (bakalárskej/ diplomovej) preštudoval celý dokument  Protokolu originality (niekedy je to aj niekoľko desiatok strán), kde je presne uvedené, v čom sa práca študenta zhoduje s inými záverečnými prácami v systéme AIS. Školiteľ má takto dobrý nástroj, ale aj veľkú zodpovednosť, aby správne posúdil, či ide o zhodu/ plagiát a v akej časti práce. Pretože je veľký rozdiel, či ide o zhodu v teoretickej časti (kritické zhodnotenie a použitie literatúry, ktorú použije ako východisko pre vlastný, kreatívny prístup v praktickej časti – v analýze a z nej rezultujúcich návrhoch), alebo pri vlastnom riešení problému a konkrétnych návrhoch. Z toho vyplýva, že aj nižšie percento zhody, keď je zhodné s napr. konkrétnymi návrhmi a tie nekorešpondujú s výsledkami použitých vedeckých metód a analýz už problémom môže byť. Školiteľ najlepšie pozná študenta a jeho aktivitu pi konzultáciách počas riešenia záverečnej práce, aby vedel plagiátorstvo kompetentne posúdiť.

V našej praxi sa už stalo, že sme takéto nekalé praktiky identifikovali a zjednali nápravu, t. j. neumožnili sme študentovi prácu obhajovať, bol s ním zrealizovaný pohovor a študent prácu prepracoval a obhajoval v novom termíne štátnych záverečných skúšok.