Pedagógovia a študenti sa tešia na nový akademický rok 2018/2019

V pondelok 17. septembra začal na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku nový akademický rok 2018/2019. Pre Katedru manažmentu v Poprade je to v poradí jej šestnástym akademickým rokom od roku 2003, keď Ministerstvo školstva SR priznalo Katolíckej univerzite právo udeľovať akademický titul bakalár (Bc.) absolventom študijného programu Manažment v dennej a externej forme štúdia akreditované podľa Zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. Počas prvých dvoch týždňov pred začiatkom nového akademického roka 2018/2019 prebiehali zápisy študentov do prvého, druhého a tretieho ročníka bakalárskeho štúdia a do prvého a druhého ročníka magisterského štúdia. Už druhý rok je na katedre multikultúrne prostredie, pretože okrem slovenských študentov na katedre študujú manažment aj študenti z Ukrajiny. Priestory Inštitútu Štefana Náhalku v Poprade sa v pondelok 17. septembra naplnili študentmi plnými očakávaní. Predovšetkým pre študentov prvého ročníka ide o veľkú zmenu v ich živote a tiež čiastočne aj pre študentov prvého ročníka Mgr. stupňa, ktorí prišli k nám študovať aj z iných vysokých škôl. Do prvého ročníka denného Bc. štúdia sa zapísalo takmer 100 študentov, čo je najviac za posledných päť rokov. Vitajte medzi nami a želáme Vám, a zároveň aj nám pedagógom a študentom ďalších ročníkov, aby sme tvorili na akademickej pôde šťastnú komunitu zdieľajúcu hodnoty Katolíckej univerzity. 

Milé študentky a študenti, prajeme vám všetkým príjemné štúdium a veľa študijných úspechov v novom akademickom roku 2018/2019.