Medzinárodná vedecká konferencia PEMF 2019 v Poprade

V dňoch 17.–18. októbra 2019 sa na Katedre manažmentu v Poprade konal 2. ročník Popradského ekonomického a manažérskeho fóra (PEMF 2019) s tematikou „Aktuálne trendy a výzvy v oblasti riadenia podnikov“.

Konferencie, ktorej úspešný prvý ročník sa konal pred dvoma rokmi, sa aktívne zúčastnilo takmer 50 účastníkov zo štyroch krajín – Slovenska, Poľska, Českej republiky a Francúzska a 50 ďalších publikovalo v konferenčnom zborníku. Zvýšený záujem bol ovplyvnený aj tým, že zborník z prvého ročníka (2017) bol indexovaný vo svetovej vedeckej databáze Web of Science, čo sa stalo v histórii Katolíckej univerzity len druhýkrát (Kolokvium, 2010).

Medzi účastníkmi boli nielen zástupcovia domácich a zahraničných univerzít, ale aj významní hostia z mesta Poprad, vedenia Katolíckej univerzity z Ružomberka – Ing. Mgr. Imrich Andrási, prorektor pre zahraničné vzťahy a mobility a doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., prodekanka pre zahraničné vzťahy a public relations PF, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a podnikateľského sektora z obchodno-výrobných spoločností: I.D.C. Holding, a.s. Bratislava, ktorá je najväčším slovenským producentom cukroviniek a trvanlivého pečiva, zo Svitu spoločnosť Chemosvit, a.s. – jeden z najväčších výrobcov flexibilných obalov a kondenzátorových fólií v Európe, Chemosvit Fibrochem, s.r.o., jediný výrobca polypropylénového hodvábu v strednej Európe a z oblasti cestovného ruchu to bol zástupca medzinárodnej spoločnosti Tatry mountain resort, a.s. z Liptovského Mikuláša, s ktorým má Katedra manažmentu podpísané Memorandum o spolupráci.

Štátny radca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Marcel Šefčík, ktorý sa prihovoril k účastníkom konferencie v mene štátneho tajomníka Petra Krajňáka, vyzdvihol významnosť medzinárodnej konferencie, kde je prítomné širokospektrálne portfólio názorov, ktoré je možné konfrontovať s praxou a vyzdvihnutý bol aj mimoriadny význam jedného z tematických okruhov konferencie – cestovný ruch, ktorému sa Katedra manažmentu aj v spolupráci s mestom Poprad venuje. V pozdravnom príhovore v mene primátora Antona Danka, tento aspekt s priamym dopadom na mesto Poprad a Tatranský región zdôraznil i 1. viceprimátor mesta Poprad Mgr. Štefan Pčola.

V pléne, ktorého sa zúčastnili vo veľkom počte aj študenti, zaujali hlavne prednášky na témy:

  • Menia sa základy manažmentu v čase od Jaroslava Mervarta a Michala Ľacha z Chemosvitu,
  • Modernizácia, finančná disciplína a spoločenská zodpovednosť od Pavla Kovačiča z I.D.C. Holding,
  • Kam kráčame ľudia od Jána Košturiaka z IPA Slovakia, či
  • Rozvoj a perspektívy mesta Poprad od viceprimátora mesta Poprad Štefana Pčolu.

Po týchto kľúčových príspevkoch nasledovali ďalšie témy, v rámci ktorých vystúpili v jednotlivých sekciách konferencie domáci i zahraniční odborníci, ktorí sa v desiatkach prednášok venovali najnovším trendom a ich riešeniu v troch tematických okruhoch:

  • cestovný ruch – tradícia, súčasnosť a budúcnosť,
  • rozvoj ľudského potenciálu a
  • manažment výroby v kontexte zmien štvrtej priemyselnej revolúcie.

V rámci konferencie prof. Štefan Kassay ocenil pamätnou medailou a plaketou Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania a súborným  knižným dielom Podnik a podnikanie dve študentky: Bc. Alžbetu Škadrovú a Anželiku Repka za vynikajúce študijné výsledky a vzornú reprezentáciu Katedry manažmentu v Poprade.

Účastníci konferencie vyjadrili obdiv nad vzrastom jej odbornej úrovne a výberom aktuálnych podnetných tém, manažmentu organizácie konferencie i sprievodnému programu v rámci ktorého navštívili mesto Kežmarok a sakrálne pamiatky zapísané v svetovom dedičstve UNESCO. Najväčším prekvapením bola návšteva Evanjelického lýcea a jeho knižnice so 130 000 knihami nevyčísliteľnej historickej hodnoty, kde v 18. – 20. storočí pôsobili a študovali významní predstavitelia slovenskej kultúry, ako P.O. Hviezdoslav, J. Jesenský, S. Chalupka, J. Kráľ, M. Rázus, P.J. Šafárik, L. Nádaši-Jégé  a mnohí ďalší. 

Konferencia Popradské ekonomické a manažérske fórum 2019 ponúkla okrem svojej vysokej odbornej úrovne aj priestor pre podnetné diskusie a vzájomné prepojenie vedeckej komunity, našich študentov a odbornej praxe.