Imatrikulácia na Katedre manažmentu v Poprade

Streda 16. novembra 2016 bola na Katedre manažmentu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (PF KU) slávnostným dňom pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia študijného odboru Manažment. V tento deň sa konala v aule Katedry manažmentu v Poprade slávnostná imatrikulácia, ktorá je symbolickým začiatkom novej etapy v ich živote.

Za zvukov slávnostných fanfár vstúpili do auly akademickí hodnostári dekan PF KU doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., vedúca Katedry manažmentu v Poprade prof. Ing. Alena Daňková, CSc., zástupca vedúcej katedry doc. Ing. Jana Piteková, PhD. a tajomník katedry Mgr. Karol Čarnogurský, PhD. a vzácny hosť primátor mesta Poprad Ing. Jozef Švagerko. Na slávnosti bola prítomná aj väčšina pedagógov pôsobiacich na Katedre manažmentu.

imatrikulacia pp 2Je viac ako symbolické, že sa táto slávnosť konala v predvečer Medzinárodného dňa študentstva. Imatrikulácia začala hymnou Slovenskej republiky a pokračovala príhovormi pána dekana a pána primátora. Po prednesenom sľube za študentov, že si budú riadne plniť povinnosti študenta Katolíckej univerzity, budú rešpektovať poslanie univerzity, svedomito študovať, ctiť si, ochraňovať a šíriť dobré meno KU a prisahaní na akademické žezlo si každý študent prevzal Imatrikulačný list z rúk pána dekana Pedagogickej fakulty KU.

Po zaspievaní študentskej hymny Gaudeamus igitur sa slávnostné prijatie študentov do radu študentov KU skončilo, aby následne pokračovalo 1. Beániovým plesom Katedry manažmentu PF KU v neďalekom hoteli Satel.