Imatrikulácia a Beánia na Katedre manažmentu

Štvrtok 15. novembra 2018 bol na Katedre manažmentu v Poprade slávnostným dňom pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia študijného odboru Manažment a 1. ročníka magisterského štúdia Ekonomika a manažment podniku. V tento deň sa konala v aule Katedry manažmentu v Poprade slávnostná imatrikulácia, ktorá je symbolickým začiatkom novej etapy v ich živote, ktorým sa stávajú študentmi vysokej školy. Za zvukov slávnostných fanfár vstúpili do auly, na čele s pedelom nesúcim symbol akademických insígnií – žezlom, akademickí hodnostári a pedagógovia Pedagogickej fakulty – dekan PF KU PaedDr. Peter Krška, PhD., prodekanka pre zahraničné vzťahy a public relations doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., prodekan pre kvalitu a akreditáciu doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.vedúca Katedry manažmentu v Poprade prof. Ing. Alena Daňková, CSc., zástupca vedúcej katedry doc. Ing. Jana Piteková, PhD., ktorá bola promótorom imatrikulácie a pedagógovia pôsobiaci na Katedre manažmentu. Už tradičná  slávnosť sa konala v predvečer Medzinárodného dňa študentstva. Imatrikulácia začala hymnou Slovenskej republiky a pokračovala príhovorom pána dekana a predneseným sľubom za študentov študentkou 1. ročníka. Sľubom sa zaviazali, že si budú riadne plniť povinnosti študenta Katolíckej univerzity, budú rešpektovať poslanie univerzity, svedomito študovať, ctiť si, ochraňovať a šíriť dobré meno KU a prísahou na akademické žezlo si každý študent prevzal Imatrikulačný list z rúk pána dekana Pedagogickej fakulty KU.  Po zaspievaní študentskej hymny Gaudeamus igitur sa slávnostné prijatie študentov do radu študentov KU skončilo, aby následne pokračovalo 3. Beániovým plesom Katedry manažmentu PF KU v neďalekom hoteli Satel, ktorý umocnil silné emócie slávnostného dňa.

[foogallery id=”3284″]