Rigorózne konanie

V roku 2016 boli Katedre manažmentu v Poprade opätovne potvrdené akreditačné práva v magisterskom študijnom programe. Na základe získaných akreditačných práv v magisterskom študijnom programe bola na Katedre manažmentu v Poprade v akademickom roku 2016/2017 zahájená výučba v magisterskom študijnom programe

3.3.16 Ekonomika a manažment podniku

V nadväznosti na akreditovaný magisterský študijný program Vedecká rada PF KU schválila a udelila Katedre manažmentu v Poprade právo uskutočňovať rigorózne konanie a udeľovať akademický titul PhDr. („doktor filozofie“) v študijnom programe Ekonomika a manažment podniku.

 Témy rigoróznych prác 2016/2017