Týždeň vedy a techniky 2017

Aj v tomto ročníku mal Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2017 za cieľ zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.

Aj Katedra manažmentu sa zapojila do aktivít súvisiacich s vedou a technikou, keďže sú neoddeliteľnou súčasťou života každého občana a jej správne nasmerovanie podmieňuje ďalší rozvoj krajiny. Dňa 9. novembra 2017 v Novej aule IŠN v Poprade prebehli zaujímavé odborné prednášky.  Akcie sa zúčastnili nielen študenti KM, ale aj stredoškolskí študenti zo Spišskej Novej Vsi, Popradu a Liptovského Mikuláša. 

Ako prvý sa študentom predstavil Ing. Peter Tomečko zo spoločnosti CHEMOSVIT, a.s., z Úseku strategického rozvoja. Prednáška na tému „Návrh strategických alternatív v medzinárodnom podnikaní“ pojednávala o alternatívach podnikateľského subjektu, ktoré zohľadňuje pri sofistikovanom výbere stratégií v medzinárodnom podnikaní, pričom boli študenti oboznámení o praktických príkladoch strategických rozhodnutí podniku. 

 

Druhá prednáška prezentovaná doc. Ing. Janou Pitekovou, PhD. na tému „Na obchode s potravinami nikdy nevidíme nápis – zľava 70% a zľavomaty zvyčajne ponúkajú wellness pobyty. PREČO?“  poukázala na teóriu elasticity dopytu vo väzbe na príjmy ekonomických subjektov na strane ponuky. Pútavým spôsobom s využitím príkladov z bežného praktického priblížila základné poznatky z mikroekonómie.   

V oboch prípadoch sa študenti aktívne zapájali do diskusie, kde prednášajúci odpovedali na otázky súvisiace so sledovanou problematikou.