Medzinárodná vedecká konferencia PEMF 2017

V dňoch 19.–20. októbra 2017 Katedra manažmentu v Poprade usporiadala 1. ročník Popradského ekonomického a manažérskeho fóra (PEMF 2017) s tematikou „Trendy v kvalite práce, produkcie, služieb a života“.

V úvode konferencie za členov organizačného výboru všetkých účastníkov privítala Ing. Anna Diačiková, PhD. Svojimi príhovormi účastníkov pozdravili prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD., rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, prof. Ing. Alena Daňková, CSc., vedúca Katedry manažmentu, PaedDr. Peter Krška, PhD. a dekan Pedagogickej fakulty, ktorý následne slávnostne konferenciu otvoril. Prítomným sa tiež prihovorili významní hostia Ing. Jozef Švagerko, primátor mesta Poprad a štátny tajomník Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu, Mgr. Peter Krajňák. V zastúpení praxe a hlavných partnerov sa prihovorili Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc., člen Európskej akadémie vied a umení, vedec, podnikateľ, pedagóg, predseda Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s., Ing. Jaroslav Mervart, PhD., predseda predstavenstva skupiny CHEMOSVIT, a.s. a Ing. Juraj Chovaňák, marketingový riaditeľ TMR, a.s. Príhovory predstaviteľov KU a pozvaných hostí sa niesli v duchu potreby podnecovať mladých ľudí k vysokej výkonnosti v súčasných konkurenčných podmienkach vo svete. Zo strany zamestnávateľov je však potrebné brať ohľad na potreby a predsavzatia mladých ľudí, ktorí nastupujú do zamestnania.
V rámci 1. ročníka PEMF 2017 sa konalo slávnostné uvedenie do praxe časopisu REFLEXIE – Kompendium teórie a praxe podnikania, ktorého vydavateľom je Katedra manažmentu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s prof. Kassayom. Časopis je špeciálne upravený pre učebné osnovy Katolíckej univerzity a zohľadňuje špecifické pohľady na svet podnikania z pohľadu teórie a odbornej praxe. Na uvedení časopisu sa zúčastnili prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD., rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, prof. Štefan Kassay a štátny tajomník MŠVVŠ Mgr. Peter Krajňák. Rektor Katolíckej univerzity v krátkom príhovore ozrejmil potrebu vydania časopisu takého typu a poukázal na výnimočnosť publikácie, ktorá spočíva v komplexnom pohľade na podnikanie a prináša študentom dôležitú učebnú látku z ekonomiky podnikania a podnikateľskej praxe.Pri tejto slávnostnej príležitosti prof. Kassay ocenil pamätnou medailou Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania študentku 5.ročníka magisterského štúdia odboru Ekonomika a manažment podniku, Bc. Andreu Bocanovú za vynikajúce študijné výsledky počas celého štúdia, tvorivý prístup pri riešení vedeckých projektov a za aktivity súvisiace s komunitným životom na Katedre manažmentu. Súčasťou slávnostnej chvíle bolo aj odovzdanie knižného daru pre študentku, pentalógie Podnik a podnikanie v anglickom jazyku. V rámci jednotlivých sekcií konferencie zameraných na cestovný ruch, rozvoj ľudského potenciálu a viacdimenzionálny prístup k zvyšovaniu procesov sa predstavili významní predstavitelia domácich univerzít (STU Bratislava, ŽU Žilina, UMB Banská Bystrica, TU Košice, EU Bratislava, SPU Nitra, UPJ Košice, PU Prešov) a zahraničných univerzít (SCIAF, Glasgow, Czestochowa  University of Technology, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Poľsko, TU Liberec, MU Brno) a taktiež odborníci z praxe.

 

Fotogaléria