Medzinárodná Vedecká Konferencia PEMF 2017

Katolícka univerzita v Ružomberku, Slovenská republika
Pedagogická fakulta
Inštitút Štefana Náhalku v Poprade

Katedra manažmentu

v spolupráci
s mestom Poprad a primátorom mesta Poprad Ing. Jozefom Švagerkom

pod záštitou
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,

rektora Katolíckej univerzity prof. ThDr. Jozefa Jaraba, PhD.

dekana Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku PaedDr. Petra Kršku, PhD.

Vás srdečne pozýva na

1.ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

Popradské ekonomické a manažérske fórum (PEMF2017)
> Trendy v kvalite práce, produkcie, služieb a života < ,

ktoré sa uskutoční v dňoch 19. a 20. októbra 2017 v Poprade, Slovensko.

1. ročník konferencie PEMF 2017 je venovaný prezentácii aktuálnych problémov, trendov a výziev z oblasti teórie a praxe riadenia podnikateľských a nepodnikateľských subjektov, z oblasti cestovného ruchu a integrujúcej oblasti kvality života človeka v modernom meste/obci/regióne. Výmena aktuálnych teoretických a praktických poznatkov z oblasti celostného manažmentu je žiaduca a širšia spoločná platforma prispeje k napĺňaniu myšlienky zmysluplnej spolupráce teórie s praxou, k skvalitneniu študijných programov na vysokých školách, k networkingu a k vzájomnému pozitívnemu obohateniu odborníkov z praxe, vedeckých a pedagogických pracovníkov a v neposlednom rade študentov.

TEMATICKÉ OKRUHY:

Cestovný ruch – tradícia, súčasnosť a budúcnosť

  • medzníky vývoja cestovného ruchu na Slovensku od 2. polovice 19. storočia,
  • potenciál rozvoja cestovného ruchu mesta Poprad v dimenziách regiónov Vysoké Tatry, podhorie, Spiš, Liptov a Zamagurie,
  • potenciál rozvoja cestovného ruchu mesta Poprad v dimenziách Slovensko – poľského cezhraničného regiónu,
  • spolupráca súkromného a verejného sektora v oblasti cestovného ruchu,
  • kvalita života občanov vo vzťahu k rozvoju cestovného ruchu.

Rozvoj ľudského potenciálu

  • riadenie a rozvoj ľudského potenciálu, strategické riadenie, celoživotné vzdelávanie, riadenie pracovného výkonu, ergonómia a environmentalistika, personálny marketing, personálny audit, znalostný manažment, sociálna a emočná zrelosť, podniková kultúra,
  • personálne činnosti v podniku, vzdelávanie a rozvoj ľudského potenciálu, proces riadenia ľudských zdrojov, sociálna starostlivosť o zamestnancov, informačné systémy v personálnej práci.

Viacdimenzionálny prístup k zvyšovaniu výkonnosti procesov

  • zvyšovanie výkonnosti procesov v podmienkach znalostnej ekonomiky,
  • inovácia a kvalita – piliere konkurencieschopnosti podnikov a plnenia očakávaní širokého spektra záujmových skupín,
  • budovanie systému riadenia organizačných jednotiek v konkrétnych regionálnych podmienkach.

 PROGRAM