Úspešný Deň otvorených dverí na Katedre manažmentu

Utorok, 13. február 2018, bol na Katedre manažmentu v Poprade výnimočným dňom. Konal sa tu premiérovo 1. ročník Dňa otvorených dverí (DOD), keď do priestorov Inštitútu Štefana Náhalku zavítalo takmer 150 tohoročných maturantov z okolitých okresov. Záujem získať informácie o štúdiu mali študenti maturitných ročníkov prevažne z hotelových, ekonomických a obchodných akadémií z okresov Ružomberok,  Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves  a Stará Ľubovňa, ale aj gymnázií a odborných škôl.  Organizátori DOD na katedre propagovali túto aktivitu nielen využitím klasických médií, ako sú tlač, web stránka katedry a Facebook, ale aj cielene prostredníctvom bilaterálnej spolupráce so strednými školami, ktorej koordinátorkou je už dva roky doc. Ing. Jana Piteková, PhD. Program DOD s mottom „Naštartuj svoju kariéru s nami“ bol organizovaný s pevným časovým harmonogramom začiatku od 10.00 hodiny, keď sa v Novej aule Inštitútu Štefana Náhalku prihovorili študentom a ich pedagógom reprezentantka vedenia Pedagogickej fakulty prodekanka pre zahraničné vzťahy a public relations doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.  a vedúca Katedry manažmentu prof. Ing. Alena Daňková, CSc.

Programu sa zúčastnili  aj vzácni hostia –  primátor mesta Poprad Ing. Jozef Švagerko, manažér dlhodobého rozvoja akciovej spoločnosti Chemosvit, a.s., Svit Ing. Peter Tomečko a marketingový manažér akciovej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s., Vysoké Tatry Adrián Raček. K úspešnému priebehu celej akcie prispelo zaujímavé a vtipné moderovanie doc. Jany Pitekovej, ktorá zvládla na výbornú aj manažovanie jednotlivých skupín študentov,  ktorí  napriek svojmu tínedžerskému veku boli disciplinovaní a so záujmom počúvali a sledovali okolité podnety na akademickej pôde.

Prodekanka PF doc. Rusnáková predstavila možnosti štúdia na celej Pedagogickej fakulte,  vrátane 7 významných dôvodov, prečo študovať na PF:

  • vysoká kvalita vyučovacieho procesu – v roku 2016 sa PF podľa hodnotenia Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) umiestnila medzi slovenskými pedagogickými fakultami na prvom mieste v kategórii Vzdelávanie,
  • štúdium v malých skupinách – personalizovaný prístup vo výučbe a viac príležitostí pre spätnú väzbu,
  • sloboda vo výbere študijných kombinácií – pri výbere štúdia učiteľstva predmetov nie sú viazané pevné dvojkombinácie predmetov,
  • spoločenstvo a komunita – pridanou hodnotou štúdia a života na PF sú jedinečné služby pre študentov, napr. komplexné poradenstvo: pomoc a podpora v rôznych životných situáciách, kariérne psychologické, sociálne i právne poradenstvo. Poradenské centrum je zároveň podporným pracoviskom pre študentov so špecifickými potrebami a pre rodičov s deťmi. V roku 2014 získalo ako jediné vysokoškolské pracovisko na Slovensku Národnú cenu kariérneho poradenstva. Významným realizátorom voľnočasových aktivít študentov je Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka, ktoré ponúka duchovné, kultúrne, športové i turistické vyžitie a taktiež organizuje výlety a exkurzie po Slovensku i do zahraničia,
  • výborné priestorové a technické zázemie – moderné učebne, priestranné auly, plne vybavené laboratóriá, umelecké ateliéry. K dispozícii je jedna z najmodernejších univerzitných knižníc v strednej Európe,
  • garantované ubytovanie v študentskom domove,
  • štúdium v najatraktívnejších regiónoch Slovenska – Liptov, Vysoké Tatry, Nízke Tatry, podtatranský región a Spiš.

Následne vedúca Katedry manažmentu prof. Alena Daňková doplnila odznené informácie s dôrazom na štúdium atraktívnych študijných programov – Manažment na 1. stupni  a Ekonomika a manažment podniku na 2. stupni vysokoškolského štúdia Poprade s profiláciou predovšetkým na oblasť cestovného ruchu a možnosti sebarealizácie študentov a voľnočasové aktivity. Po týchto vystúpeniach nasledovali tri príhovory k študentom od strategických partnerov Katedry manažmentu, s ktorými má katedra uzavreté memorandá o spolupráci, resp. dohodu o dlhodobej spolupráci. Prečo si ako miesto pre štúdium vybrať práve Poprad rád porozprával primátor mesta Poprad Ing. Jozef Švagerko a o možnostiach a formách spolupráce porozprávali zástupcovia praxe. V Chemosvite sú to skôr príležitosti pracovať na spoločných projektoch, seminárnych a diplomových prácach a v spoločnosti TMR zas praxovať a brigádovať a tak získavať praktické skúsenosti na rôznych postoch z oblasti cestovného ruchu. Boli to, aj cez osobné príbehy, vyrozprávané skúsenosti so vzdelávaním a vlastným kariérnym postupom a aj s humorom dané „kamarátske rady“, ako „to robiť, či nerobiť“. Po skvelej atmosfére, ktorá v aule vládla, študenti pokračovali v prehliadke priestorov školy spojenej s občerstvením a osobnými stretnutiami so študentmi 1. ročníka a pedagógmi katedry. Bolo to milo strávené predpoludnie a nám zostáva zaželať študentom úspešné zloženie „skúšky dospelosti“ a vyjadriť želanie, že sa čoskoro vidíme.