Slávnostná Imatrikulácia a II. Beániový ples

Radostné a slávnostné chvíle študentov a pedagógov

Deň 16. november 2017 bol na Katedre manažmentu Pedagogickej fakulty slávnostným dňom pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia študijného odboru Manažment. V tento deň sa konala v aule Katedry manažmentu v Poprade slávnostná imatrikulácia, ktorá je symbolickým začiatkom novej etapy v ich živote ako vysokoškolských študentov.
Za zvukov slávnostných fanfár vstúpili do auly akademickí hodnostári dekan PF KU PaedDr. Peter Krška, PhD., prodekanka pre výchovu a vzdelávanie PhDr. Angela Almašiová, PhD., vedúca Katedry manažmentu v Poprade prof. Ing. Alena Daňková, CSc., promotérka aktu imatrikulácie a zástupca vedúcej katedry doc. Ing. Jana Piteková, PhD. a tajomník katedry Mgr. Karol Čarnogurský, PhD. Na slávnosti bola prítomná aj väčšina pedagógov pôsobiacich na Katedre manažmentu. Je viac ako symbolické, že sa táto slávnosť konala v predvečer Medzinárodného dňa študentstva. Imatrikulácia začala hymnou Slovenskej republiky a pokračovala príhovormi pána dekana a vedúcej Katedry manažmentu.

Po prednesenom spoločnom sľube študenta za všetkých slovenských a ukrajinských študentov, že si budú riadne plniť povinnosti študenta Katolíckej univerzity, budú rešpektovať poslanie univerzity, svedomito študovať, ctiť si, ochraňovať a šíriť dobré meno KU a prisahaní na akademické žezlo si každý študent prevzal Imatrikulačný list z rúk pána dekana Pedagogickej fakulty KU. Po zaspievaní študentskej hymny Gaudeamus igitur sa slávnostné prijatie študentov do radu študentov KU skončilo, aby následne pokračovalo 2. Beániovým plesom Katedry manažmentu PF KU v hoteli Satel. Za podporu ďakujeme všetkým sponzorom

Fotogaléria